GEDRAGSREGELS & PREVENTIE VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

GEDRAGSCODE

Gedragscode

Voor het bestuur van Sporting Krommenie staat plezier in voetbal voorop. Natuurlijk is winnen leuker dan verliezen, maar niet ten koste van alles. Wij zijn ervan overtuigd dat sport pas echt leuk kan zijn als we met respect voor elkaar het spel spelen. In het amateurvoetbal wordt dat nog wel eens vergeten. Wij willen daar iets aan doen. Onze leden, ouders, supporters, vrijwilligers en het bestuur zijn overtuigd van de kracht van het positief coachen! Daarom staan normen en waarden hoog in het vaandel bij Sporting Krommenie.

We vragen dan ook aan al onze spelers, begeleiders, ouders, toeschouwers en bestuurders en overige vrijwilligers om de volgende gedragsregels in ogenschouw te nemen:

 • Wij hebben respect voor het voetbalspel en alles daaromheen,
  toon respect voor de scheidsrechter in woord en gebaar en accepteer zijn beslissingen
 • Toon respect voor trainers, leiders, bestuur en andere vrijwilligers
 • Speel volgens de bekende en afgesproken spelregels

 • Scheld niet op (mede)spelers en discrimineer geen andere spelers, leden/publiek
 • Wij houden ons aan afspraken
 • Wij praten MET elkaar en niet OVER elkaar
 • Wij laten het sportpark én de kleedkamers schoon en in goede staat achter
 • Feliciteer de tegenstander als zij hebben gewonnen

 • Wij gebruiken geen alcohol buiten de kantine of het terras en respecteren <18=nix
 • Op het complex wordt niet gerookt.
 • Wij spreken elkaar aan op wangedrag en grijpen, indien veilig en mogelijk, gepast in
 • Wij onthouden ons van (fysiek of verbaal) geweld
 • Wij respecteren elkaars- en verenigingseigendommen
 • Honden zijn niet toegestaan op het complex

VISIE EN DOELEN PREVENTIE GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Wij willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Doelen:

 • We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.
 • We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
 • We willen dat alle leden en sportbegeleiders de omgangsregels hebben ontvangen en gelezen.
 • We willen dat alle sportbegeleiders niet leden een VOT (verklaring onderwerping Tuchtrecht ) hebben ondertekend.
 • We willen dat alle sportbegeleiders die lid zijn een VOG hebben ingevuld. Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht.

Een sociaal veilige sportomgeving

Sporten bij Sporting Krommenie moet sportief en leuk zijn. Dat betekent dat iedereen elkaar normaal behandelt, zoals je zelf behandeld wilt worden. Toch gebeuren er wel eens dingen of worden er dingen gezegd, die je niet fijn vindt. Wat niet fijn is, is voor iedereen verschillend. Het belangrijkst is dat jij er een ongemakkelijk of bang gevoel aan overhoudt.

Als dat gebeurt is het belangrijk dat er mensen zijn waar je naar toe kunt gaan om dit te bespreken. Dit is de vertrouwenscontactpersoon. Deze is het eerste aanspreekpunt voor alle vragen over grensoverschrijdend gedrag. Is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers, bestuur en kaderleden.

Maar wat is grensoverschrijdend of ongewenst gedrag?

Je kan daarbij denken aan onder andere:

 • (cyber)pesten of treiteren
 • Roddelen en negeren
 • Alle vormen van discriminatie
 • Agressie en geweld
 • Machtsmisbruik
 • Alle vormen van seksuele intimidatie (denk daarbij aan seksueel getinte opmerkingen, ongewenst fysiek contact, aanranding etc).

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?

Je kan ons bereiken per mail vertrouwenscontactpersoon@sportingkrommenie.nl of via 06-20510369 (Jolanda van den Top). Wij zullen met jou in gesprek gaan en een luisterend oor bieden. We zullen jou advies geven over de vervolgstappen. Wij behandelen niet zelf de klachten, maar verwijzen door naar de juiste persoon of instantie om je verder te helpen. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De vertrouwenscontactpersoon zal alle klachten geanonimiseerd bespreken met het bestuur omdat zij verantwoordelijk is voor de hele vereniging. In eerste instantie is jouw naam dus alleen bij de vertrouwenscontactpersonen bekend.

Wil je meer weten over de rol van vertrouwenscontactpersoon? Op de site van het Centrum Veilige Sport Nederland vind je meer informatie.

AANNAMEBELEID VRIJWILLIGERS

In het kort komt het erop neer dat we een goed beeld willen krijgen van de beoogde vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.
Het is uitermate belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten binnen in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Bij de werving en aanstelling van nieuwe vrijwilligers doorlopen we daarom de volgende stappen:

 • een kennismakingsgesprek 
 • controle van diverse referenties (bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt) 
 • het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), dat herhalen we elke 3-5 jaar
 • de beoogde vrijwilliger is of wordt lid van de KNVB. Daarnaast kunnen we er voor kiezen om de beoogde vrijwilliger een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) te laten tekenen. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de KNVB.
 • bekend maken met de bij ons geldende gedragsregels

GEDRAGSREGELS SPORTBEGELEIDERS

Een trainer, coach of begeleider, maar ook fysiotherapeut, een arts, een masseur, een psycholoog, een leider, een scheidsrechter, een bestuurder of meehelpende familie.

 • ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.
 • KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.
 • IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.
 • IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dring niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.
 • NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 • ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.
 • IS VOORZICHTIG: Stel nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • DRINKT TIJDENS HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET JEUGDTEAMS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.