REGLEMENT SPORTING KROMMENIE

Huishoudelijk reglement Sporting Krommenie

Hieronder tref je het huishoudelijk reglement van de voetbalvereniging Sporting Krommenie aan.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam Sporting Krommenie en is gevestigd te Krommenie. De kleuren der vereniging zijn rood-wit-zwart.

Artikel 2.

De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van spart in het algemeen en van de voetbalsport in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel te bereiken onder meer door middel van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond ( KNVB):

 1. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden,
 2. wedstrijden te doen houden,
 3. evenementen op sportgebied en van de voetbalsport in het bijzonder te organiseren,
 4. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Artikel 3.

De vereniging is opgericht op 28 mei 1999 (na de fusie tussen de verenigingen G.V.O. en K.V.V.). Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 4,

De algemene vergadering oefent de wetgevende macht uit.

Hoofdstuk 2. Leden

Artikel 5.

Leden zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. De vereniging kent :

 1. Ereleden,
 2. Leden van verdienste,
 3. Spelende leden,
 4. Niet-spelende leden,
 5. Werkende leden,
 6. Juniorleden,
 7. Pupillen.

Behalve de hierboven genoemde categorieën kent de vereniging ook begunstigers.

Artikel 6.

Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt of onderscheiden en op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering met tenminste drie/vierde van de stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 7.

Leden van verdienste zijn zij, die zich voor de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur als zodanig zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering met tenminste drie/vierde van de stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 8.

De onderverdeling naar spelende leden, juniorleden en pupillen geschiedt naar leeftijd volgens de hiervoor door de KNVB gestelde normen.

Artikel 9.

Niet-spelende leden zijn zij, die het voetbalspel niet actief beoefenen, maar op andere wijze het doel der vereniging helpen bevorderen.

Artikel 10.

Begunstigers zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een bijdrage te storten. De bijdrage van donateurs ( natuurlijke personen ) wordt door de algemene vergadering vastgesteld. De bijdrage van sponsors ( rechtspersonen ) wordt in overleg tussen de sponsor en de reclamecommissie vastgesteld. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Hoofdstuk 3. Voorwaarden tot verwerving van het lidmaatschap

Artikel 11.

Als leden van de vereniging kunnen toetreden zij, die zich daartoe schriftelijk bij de secretaris aanmelden onder opgave van naam, voornaam, geboortedatum en nauw­keurig adres. Een nieuw lid van 16 jaar en ouder is verplicht een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs bij te sluiten. Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaat­schap van de vereniging de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig. Het bestuur beslist of iemand als lid wordt geaccepteerd. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB en voor de leden die uitsluitend de zaalvoetbalsport beoefenen, bij de KNVB of bij een door de KNVB erkende koepelvereniging. Door bekendmaking in het officieel orgaan ( clubblad ) worden de leden van de toelating in kennis gesteld.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerst volgende algemene vergadering tot toelating worden besloten. Hiervoor is tenminste drie/vierde van de stemmen der aanwezige stemgerechtigde leden nodig. Door verkrijging van het lidmaatschap van de vereniging wordt men tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van deze bond. Het bestuur is bevoegd aan de KNVB alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.

Artikel 12.

De leden genoemd in artikel 5 sub b, c, d, e, f en g betalen een jaarlijkse contributie. Ereleden zijn van contributie vrijgesteld. Donateurs en donatrices betalen een jaarlijkse bijdrage.

Door middel van een automatische incasso.

Artikel 13.

Het lidmaatschap geldt voor een vol boekjaar en loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Contributie is derhalve steeds over een vol boekjaar verschuldigd en is bij tussentijds bedanken in haar geheel opvorderbaar. Na bedanken vervallen tevens alle rechten.

Hoofdstuk 4. Het eindigen van het lidmaatschap

Artikel 14.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door overlijden,
  2. door schriftelijk bedanken aan de secretaris, bij bedanken als (erelid) vervalt tevens de status erelid,
  3. door opzegging namens de vereniging,
  4. door royement als bedoeld in artikel 6 lid 6 van de statuten.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten en het huishoudelijk reglement vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen of wanneer hij/zij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  1. Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtin­gen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 5. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
 6. De namen van de leden waarvan het lidmaatschap eindigt worden in het officieel orgaan van de vereniging gepubliceerd.
Hoofdstuk 5. Verplichtingen van de Leden

Artikel 15.

leder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.

Artikel 16.

De statuten en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage bij de secretaris en zijn tegen vergoeding van de door het bestuur vastgestelde prijs verkrijgbaar.

Artikel 17.

Alle besluiten die door de algemene vergadering worden genomen, zijn bindend voor alle leden, ongeacht of deze vertegenwoordigd waren bij het nemen van het besluit. De leden zijn verplicht mede te werken aan een goede uitvoering van de genomen besluiten.

Artikel 18.

Alle leden zijn verplicht de vastgestelde contributie op tijd te voldoen.

Artikel 19.

In een eventueel tekort kan de algemene vergadering door een hoofdelijke omslag voorzien.

Artikel 20.

Verandering van adres moet binnen 8 dagen schriftelijk aan de secretaris worden medegedeeld.

Artikel 21.

Elk lid heeft de verplichting de belangen van de vereniging te behartigen zoals dit van een goed lid mag worden verwacht.

Hoofdstuk 6. Rechten van de leden

Artikel 22.

Ereleden hebben geen financiële verplichtingen tegenover de vereniging, doch staan overigens wat hun rechten en verplichtingen betreft gelijk met de spelende en niet-spelende leden. Zij hebben bovendien het recht bestuurs- en commissievergaderingen bij te wonen, waarin zij een adviserende stem hebben.

Artikel 23.

De leden hebben het recht:

 1. tot deelneming aan trainingen en voor zover daartoe opgesteld door de desbe­treffende commissie, aan wedstrijden,
 2. tot het bijwonen van algemene vergaderingen, het daarin deelnemen aan beraadslagingen, het doen van voorstellen, het indienen van amendementen en het uitbrengen van een stem,
 3. van toegang tot de thuiswedstrijden van de vereniging op vertoon van de lidmaatschapskaart indien deze verstrekt zijn,
 4. tot het indienen van voorstellen en het stellen van kandidaten aan de algemene vergadering,
 5. onverminderd het overigens bij de wet of de statuten bepaalde, hebben leden het recht om van de door het bestuur aan te wijzen faciliteiten en eigendommen van de vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden overeenkomstig al ‘bestaande of nog te maken reglementen, besluiten en gebruiken en eventueel onder de voorwaarden als door het bestuur zijn of zullen worden vastgesteld.

Artikel 24.

Leden jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot de clubavonden, tenzij zij daartoe door een desbetreffende commissie of het bestuur zijn uitgenodigd. Zij kunnen slechts een functie in de vereniging bekleden,waarvoor zij van bestuurszijde zijn aangewezen. Bovendien kunnen zij het aanvoerderschap van een elftal bekleden.

Artikel 25.

Donateurs en donatrices hebben het recht van toegang tot de algemene vergaderingen, maar zij kunnen niet aan de besprekingen deelnemen. Ook hebben zij geen stemrecht. Wel hebben zij het recht de thuiswedstrijden van de vereniging te bezoeken op vertoon van de donateurkaart.

Hoofdstuk 7. Het bestuur van de vereniging

Artikel 26.

Het bestuur

 • bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste 3 meerderjarige personen, en wordt in ieder geval gevormd door de volgende leden:
  • voorzitter,
  • penningmeester,
  • secretaris,

         kan worden uitgebreid met meer leden, zoals bijvoorbeeld:

  • communicatiemedewerker,
  • PR-functionaris,
  • andere bestuursleden,
 • is belast met de algemene zaken de vereniging aangaande,
 • is eindverantwoordelijk voor de genomen beslissingen binnen de commissies,
 • bewaakt de algemene financiële huishouding en stelt hiervoor prioriteiten,
 • heeft de eindcontrole over de commissies ingediende begrotingen,
 • is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en waarden,
 • bewaakt de gestelde Lange Termijn Doelstelling, initieert zelf doelstellingen, stelt doelstellingen eventueel bij en houdt controle op de Korte Termijn Doelstellingen van de diverse commissies,
 • bewaakt de interne communicatie binnen 1 tussen de diverse commissies,
 • is aanspreekpunt voor derden c.q. externen en naar dezen toe,
 • is aanspreekpunt voor de diverse commissies, waarbij zij een adviserende, coachende en stimulerende taak heeft,
 • is belast met de uitlegging van dit reglement, benevens alle gemaakte en nog te maken bepalingen en beslist verder over alles waarin niet door dit reglement is voorzien,
 • oefent controle uit op de diverse commissies, kan tijdelijke commissies aanstellen en weer ontslaan en heeft het recht besluiten van commissies te annuleren, wanneer zij deze in strijd acht met het belang van de vereniging,
 • vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte,
 • is verantwoordelijk voor een voldoende bezettingsgraad voor het uitvoeren van haar taken,
 • is verplicht wijzigingen in de samenstelling van het bestuur door te geven aan de Kamer van Koophandel waar de vereniging staat ingeschreven; de ledenvergadering heeft de eindverantwoordelijkheid.

Artikel 27.

De bestuursleden worden gekozen door de jaarlijkse algemene vergadering uit de leden bij volstrekte meerderheid van stemmen. Zij treden volgens rooster af, echter zodanig, dat elk bestuurslid hoogstens drie jaar zitting heeft en na aftreding terstond herkiesbaar is.

Rooster:         

a.         Voorzitter en PR-functionaris,

b.         Penningmeester en Communicatiemedewerker,

c.         Secretaris en leden.

Artikel 28

De bestuursleden verdelen de functies, behalve die van voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze functionarissen worden in hun kwaliteit door de algemene vergadering benoemd. Indien het bestuur niet uit het aantal van vijf gewenste leden bestaat, zullen de taken van de ontbrekende leden onderling worden verdeeld.

Artikel 29.

Bij tussentijds aftreden als bestuurslid is men verplicht de secretaris daarvan in kennis te stellen. Wenst de secretaris tussentijds af te treden, dan is deze verplicht zijn/haar functie te blijven waarnemen tot zijn/haar opvolger is benoemd en zijn/haar taak heeft overgenomen. Treedt het bestuur in haar geheel tussentijds af, dan is de secretaris verplicht een algemene vergadering uit te schrijven en moeten de bestuursleden in functie blijven tot het nieuwe bestuur die taak heeft overgenomen.

Artikel 30

Bestuursbesluiten worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Zij worden door middel van het officieel orgaan ter kennis gebracht van de leden en treden in werking een week na de datum van afkondiging, tenzij door het bestuur daaromtrent anders wordt bepaald. Bestuursbesluiten blijven te allen tijde van kracht, tenzij een algemene vergadering deze vernietigt of het bestuur ze intrekt.

Artikel 31.

De voorzitter

 • leidt de bestuursvergaderingen,
 • leidt de algemene ledenvergaderingen,
 • is bij officiële gelegenheden de vertegenwoordiger van de vereniging,
 • onderhoudt de contacten met de voorzitters van de commissies en met de Stichting Provily Sportparkbeheer,
 • heeft het recht beraadslagingen te sluiten, doch is verplicht die weer te openen indien de meerderheid der aanwezige stemgerechtigde leden daartoe haar verlangen kenbaar maakt,
 • tekent de notulen en andere stukken waarop zijn/haar handtekening wordt vereist en is bevoegd alle van de vereniging uitgaande stukken mede te tekenen.

Artikel 32.

Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de communicatiemedewerker in al diens rechten en verplichtingen.

Artikel 33.

De penningmeester

 • beheert de gelden van de vereniging en houdt hiervan boek,
 • is voor de onder zijn/haar beheer zijnde gelden persoonlijk aansprakelijk, tenzij hij/zij overmacht kan doen gelden,
 • brengt op de jaarlijkse algemene vergadering een financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar uit, met overlegging van een balans en een staat van ontvangsten en uitgaven,
 • legt aan de algemene vergadering een begroting voor het komende jaar ter goedkeuring voor,
 •  is bevoegd uitgaven te doen, die voortvloeien uit de bepalingen van dit regle­ment of besluiten van de algemene vergadering. Andere uitgaven behoeven de goedkeuring van het bestuur. Voor besluiten tot het aangaan van rechtshande­lingen en het verrichten van investeringen een bedrag van €20.000,00 te boven gaande behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering,
 • beoordeelt en controleert de door de commissies ingediende begrotingen,
 • is verantwoordelijk voor de inning van de verschuldigde gelden en betalingen van de schulden,
 • onderhoudt de contacten met de penningmeesters van de commissies.

Artikel 34.

De penningmeester is verplicht de commissie bedoeld in artikel 43, alsmede elk bestuurslid te allen tijde op aanvrage inlichtingen omtrent zijn/haar beheer te verstrekken of desverlangd inzage der boeken toe te staan.

Artikel 35.

De boeken en bescheiden van de penningmeester en de geldmiddelen van de vereniging worden, zo vaak zij dit wenst, gecontroleerd door de commissie, bedoeld in artikel 43.

Artikel 36

Wanneer de penningmeester tussentijds aftreedt, dan is de kascontrolecommissie verplicht binnen twee weken diens boeken en bescheiden en geldmiddelen der vereniging te controleren en binnen een week hierna verslag uit te brengen aan een ten spoedigste door het bestuur te beleggen algemene vergadering. Eerst na decharge door deze algemene vergadering en overdracht van boeken, bescheiden en geldmiddelen aan zijn/haar opvolger, is de penningmeester van zijn/haar verantwoordelijkheid ontheven.

Artikel 37.

De secretaris

 • voert de correspondentie van de vereniging in overleg met het bestuur,
 • tekent alle stukken die van hem/haar uitgaan en houdt daarvan een kopie,
 • is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie,
 • publiceert nieuwe en afgevoerde reden in het officieel orgaan,
 • heeft het beheer over het archief, is daarvoor verantwoordelijk en mag daaruit zonder machtiging van het bestuur geen stukken afgeven of inzage verlenen aan derden, uitgezonderd de bestuursleden zelf,
 • is verplicht tot het bijhouden van dit reglement, zorgt dat de bepalingen van de reglementen der bonden, waarin de vereniging speelt, worden nagekomen en houdt deze reglementen ook bij,
 • notuleert de bestuursvergaderingen en maakt de agenda,
 • notuleert de algemene vergaderingen en draagt zorg voor de uitnodigingen hiervoor en maakt de agenda,
 • beheert de sleuteluitgave aan vrijwilligers en voert de administratie daarvan,
 • onderhoudt de contacten met de secretarissen van de commissies,
 • registreert de ingekomen poststukken en zorgt voor de distributie.

Artikel 38.

De communicatiemedewerker

 • geeft richtlijnen en adviezen m.b.t. de communicatielijnen tussen de commissies onderling,
 • initieert vergaderingen tussen commissies onderling,
 • is de intermediair bij communicatieproblemen binnen de vereniging,
 • vervangt de voorzitter van het bestuur bij diens afwezigheid.

Artikel 39.

De PR-functionaris

 • is verantwoordelijk voor de externe communicatie,
 • is aanspreekpunt voor de media,
 • verstrekt/coördineert de public-relations binnen de vereniging,
 • voert overleg met de pers en propagandacommissie,
 • verzorgt de copy voor de regionale kranten wat betreft activiteiten, e.d.,
 • onderhoudt contacten met de voorzitters van de diverse commissies over PR-activiteiten,
 • verzorgt/coördineert de communicatie voorafgaande aan de thuiswedstrijden van het eerste elftal,
 • verzorgt de PR voor nieuwe dan wel te werven leden,
 • promoot de werving van scheidsrechters binnen de vereniging,
 • heeft rechtstreeks contact met de reclamecommissie m.b.t. contacten sponsors.

Artikel 40.

Het bestuur regelt onderling de vervanging bij ontstentenis of verhindering van de penningmeester, de secretaris, de communicatiemedewerker of de PR-functionaris.

Hoofdstuk 8. Commissies

Artikel 41

sOp de  algemene vergadering worden benoemd:

 1.  Jeugdvoetbalcommissie
 2. Onderhoudscommissie
 3. Pers en communicatiecommissie
 4. Kantinecommissie
 5. Evenementencommissie
 6. Kascontrolecommissie
 7. Sponsorcommissie
 8. Commissie Respect

Artikel 42.

In de commissies verdelen de leden de in hun commissies voorkomende functies. Eenvan de commissieleden zorgt voor het uitbrengen van verslagen en rapporten op de jaarlijkse algemene vergadering. Voor zover van toepassing stellen de commissies elk jaar hun begroting op. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze begroting. De commissieleden worden voor een jaar gekozen en zijn bij aftreden terstond herkiesbaar. De commissies zijn elk verantwoordelijk voor een voldoende bezettingsgraad voor het uitvoeren van haar taken; de ledenvergadering heeft de eind verantwoordelijkheid.

Artikel 43.

De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascontrolecommissie, die bestaat uit drie leden en een reservelid, gekozen bij volstrekte meerderheid van stemmen. De drie leden en het reservelid worden voor de tijd van drie jaar gekozen uit de ereleden, leden van verdienste en overige leden met dien verstande dat bestuursleden en juniorleden niet in de commissie kunnen worden opgenomen. leder jaar wordt door het bestuur een lid aangewezen om af te treden. Het reserve-Iid wordt dan automatisch commissielid, terwijl tevens een nieuw reservelid wordt gekozen. Indien de penningmeester in de loop van het verenigingsjaar zijn/haar functie neerlegt, is de kascontrolecommissie verplicht binnen twee weken diens boeken en bescheiden en geldmiddelen der vereniging te controleren voor de overdracht aan de nieuwe penningmeester heeft plaats gehad. Voorts moet de kascontrolecommissie binnen twee maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar de boeken en bescheiden en geldmiddelen der vereniging controleren. De kascontrolecommissie heeft het recht op elk gewenst tijdstip tussentijdse controle te houden. Zodra de boeken en bescheiden zijn gecontroleerd doet zij hiervan mededeling in het officieel orgaan. Binnen twee keer 24 uur brengt zij rapport uit aan het bestuur. Op de jaarlijkse algemene vergadering doet zij verslag van haar bevindingen aan de leden, al dan niet vergezeld van het voorstel tot verlening van decharge aan de penningmeester of diens plaatsvervanger over het afgelopen boekjaar.

Artikel 44.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrolecommissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

Artikel 45.

De  senioren voetbalcommissie (is nog niet opgericht)

Wordt gevormd door de volgende leden:

 • voorzitter,
 • penningmeester,
 • secretaris,
 • wedstrijdsecretaris,
 • technische coördinator(en),
 • coördinator dames seniorenvoetbal,
 • coördinator zaterdag senioren voetbal,
 • coördinator zondag senioren voetbal,

Heeft de volgende taken

 • is belast met het senioren dames-,zaterdag- en zondag veldvoetbal en draagt zorg voor het aantrekkelijk maken ervan,
 • stelt een meerjarenplan op met inachtneming van het jeugdplan,
 • is verantwoordelijk voor het implementeren en het naleven van het jaarplan, is aanspreekpunt voor het bestuur bij niet tijdige betaling van contributies en boetes,
 • stelt scheids- en grensrechters aan voor zover zulks niet door de bond geschiedt,
 • is verantwoordelijk voor het opstellen van teams met uitzondering van de selectieteams,
 • is verantwoordelijk voor het aanstellen van een speeldagcoördinator zondag
 • is verantwoordelijk voor de veld – en kleedkamerindeling en de wedstrijdformulieren,
 • organiseert in overleg met de evenementencommissie toernooien,
 • is verantwoordelijk voor het naleven van de door het bestuur goedgekeurde begrotingen,
 • heeft tot taak tijdens de wedstrijden de orde op het terrein te handhaven en heeft het recht ordeverstoorders van het terrein te verwijderen,
 • belast haar commissieleden bij toerbeurt met het bijhouden van het scorebord.
 • de technische coördinator is belast met de continuïteit op technisch gebied van het veldvoetbal,
 • is verantwoordelijk voor de trainersstaf en medische staf binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting,
 • is verantwoordelijk voor het naleven van de jaarplanning van de voetbalcommissie.

Artikel 46

De jeugdvoetbalcommissie

Wordt gevormd door de volgende leden:

 • voorzitter,
 • penningmeester,
 • secretaris,
 • activiteiten coördinator(en),
 • technische coördinator(en) met de volgende functies:
 • coördinator A junioren,
 • coördinator B-junioren,
 • coördinator C-junioren,
 • coördinator D-pupillen,
 • coördinator E-pupillen,
 • coördinator F-pupillen,
 • coordinator mini pupillen
 • coördinator meisjesvoetbal,

Heeft de volgende taken

 • is belast met het voetbal van jongens en meisjes in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar,
 • is aanspreekpunt voor alle jeugdleden en hun ouders c.q. verzorgers, is verantwoordelijk voor het implementeren en naleven van het jeugdplan, is verantwoordelijk voor het aanstellen van een speeldagcoördinator bij jeugdwedstrijden,
 • is aanspreekpunt voor het bestuur m.b.t. niet tijdige betaling en inning van contributies en boetes,
 • organiseert in overleg met de evenementencommissie toernooien. de technische coördinator is belast met de continuïteit op technisch gebied van het veldvoetbal,
 • is verantwoordelijk voor de trainersstaf binnen de door het bestuur goedgekeurde begroting,
 • is verantwoordelijk voor het naleven van de jaarplanning van de jeugdvoetbalcommissie.

Artikel 47.

De zaalvoetbalcommissie (is niet meer van toepassing)

Artikel 48.

De onderhoudscommissie

wordt gevormd door de volgende leden:

 • voorzitter,
 • penningmeester,
 • secretaris,
 • commissieleden,

Heeft de volgende taken

 • draagt zorg voor het zelfstandig beheer en onderhoud van spelmateriaal, gereedschappen en de terreinaccommodaties, inclusief de opstallen, dit in overleg met de direct betrokken commissie(s),
 • is verantwoordelijk voor tijdige aanschaf van spelmateriaal en gereedschappen t.b.v. het onderhoud,
 • neemt in haar begroting een post onvoorzien op,
 • dient een opgaaf in van de in het (de) komend(e) jaar (jaren) te verwachten onderhoudswerkzaamheden en aanschaffingen,
 •  is na goedkeuring van de begroting, verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden en de prioriteitsstellingen daarvan,
 • onderhoudt het contact met de Stichting Provily Sportparkbeheer

Artikel 49.

De pers en communicatiecommissie

wordt gevormd door de volgende leden:

 • voorzitter,
 • penningmeester,
 • secretaris,
 • één of meer commissieleden,

Heeft de volgende taken

 • is belast met de redactie en administratie van het cluborgaan,
 • heeft een dienende PR-taak
 • zorgt voor inhoud website en social media

Artikel 50.

De kantinecommissie

wordt gevormd door de volgende leden:

 • voorzitter,
 • penningmeester,
 • secretaris,
 • inkoper(s) foodartikelen,
 • inkoper dranken,
 • coördinator kantinebezetting,
 • kassier,
 • één of meer commissieleden,

heeft de volgende taken

 • is verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kantineomzet,
 • bepaalt na onderling overleg de marges van de artikelen,
 • zorgt voor de in- en verkoop van gebruiks- en foodartikelen,
 • zorgt voor het werven en plannen van kantinemedewerk(st)ers,
 • zorgt voor het werven en plannen van schoonmaakdiensten t.b.v. alle kantines,
 • is verantwoordelijk voor de thee- en koffieverzorging voor de voetballers en scheidsrechters i.s.m. de speeldagcoördinator,
 • is verantwoordelijk voor de te verwerken geldstromen in de kantines.

Artikel 51.

De evenementencommissie

wordt gevormd door de volgende leden:

 • voorzitter,
 • penningmeester,
 • secretaris,
 • één of meer commissieleden,

heeft de volgende taken

 • heeft tot doel het bevorderen van de onderlinge sfeer, saamhorigheid en gezelligheid binnen de vereniging,
 • organiseert zelfstandig, of ondersteunt op verzoek van het bestuur c.q. commissies, diverse activiteiten,
 • coördineert de activiteiten en toernooien.

 Artikel 52.

De sponsorcommissie

wordt gevormd door de volgende leden:

 • voorzitter,
 • penningmeester,
 • secretaris,
 • commissieleden, zorgt voor inkomsten anders dan contributie/kantine-inkomsten, t.w. reclames (borden en advertenties) en sponsoring,
 • onderhoudt de contacten met sponsors en adverteerders en ziet erop toe dat de voorschriften voor reclame en sponsoring worden nageleefd,
 • bewaakt het kleding advies aan voetbalteams.

Artikel 53:

Commissie van Respect.

 • wordt gevormd door minimaal 5 leden.
 • is verantwoordelijk voor Sportiviteit en Respect binnen  de vereniging.,

Artikel 54.

Het bestuur der vereniging of de als zodanig tijdelijk optredende personen heeft (hebben) te allen tijde het recht commissievergaderingen bij te wonen.

Artikel 55.

Wanneer het bestuur van oordeel is, dat een of meer commissieleden hun taak niet naar behoren vervullen, dan wordt een gecombineerde vergadering van het bestuur en de desbetreffende commissie belegd. Het bestuur heeft dan het recht voorlopige wijziging in de samenstelling van die commissie aan te brengen.

Artikel 56,

Alle eventueel tijdelijk benoemde commissies hebben te allen tijde verantwoording af te leggen aan het bestuur.

Artikel 57.

Een commissie die ontbonden is verklaard, is verplicht alle onder haar berusting zijnde stukken binnen 14 dagen bij de secretaris in te leveren.

Hoofdstuk 9. Vergaderingen

Artikel 58.

Vergaderingen worden onderscheiden in:

 1. Algemene vergaderingen, te splitsen in gewone algemene vergaderingen en buitengewone algemene vergaderingen,
 2. Bestuursvergaderingen,
 3. Commissievergaderingen,
 4. Vergaderingen van het bestuur met een of meer commissies.

Artikel 59.

Er wordt jaarlijks één gewone algemene vergaderingen gehouden. Deze vergadering wordt door het bestuur uitgeschreven en wordt uiterlijk binnen 6 maanden na 30 juni gehouden.

Artikel 60.

Bestuursvergaderingen worden belegd:

 1. Op verlangen van de voorzitter,
 2. Op verlangen van tenminste drie bestuursleden.

Wettige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Artikel 61.

Vergaderingen van het bestuur met enerzijds de commissievoorzitters en anderzijds de commissiepenningmeesters vinden minimaal één maal per kwartaal plaats.

Artikel 62.

Een algemene vergadering is alleen geldig wanneer tenminste vijftig leden van 18 jaar of ouder aanwezig zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is , moet binnen een maand een tweede vergadering worden belegd, welker besluiten bindend zijn, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 63.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inacht­neming van een termijn van tenminste 14 dagen. De bijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of via een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving. De bijeen­roeping voor een andere algemene vergadering geschiedt ten minste acht dagen van tevoren, behoudens spoedeisende gevallen. Eventuele voorstellen of interpellaties moeten tenminste twee weken voor de dag, waarop de gewone algemene vergadering zal plaats hebben bij het bestuur zijn ingediend. Ten hoogste acht dagen voor de dag waarop de gewone algemene vergadering plaats vindt, moet in het cluborgaan de officiële agenda zijn geplaatst, waarbij dan ook de eventuele voorstellen en/of interpellaties.

Artikel 64.

De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering omvat onder meer:

 1. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering,
 2. Jaarverslagen van de secretaris en van de commissies,
 3. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen boekjaar,
 4. Verslag van de kascontrolecommissie,
 5. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten,
 6. Vaststellen van de begroting voor het lopende seizoen,
 7. Vaststellen van de contributie,
 8. Beleid bestuur,
 9. Verkiezing bestuur,
 10. Verkiezing kascontrolecommissie,
 11. Verkiezing voetbalcommissie senioren
 12. Verkiezing voetbalcommissie jeugd
 13. Verkiezing onderhoudscommissie,
 14. Verkiezing pers en propagandacommissie,
 15. Verkiezing kantinecommissie,
 16. Verkiezing evenementencommissie,
 17. Verkiezing reclamecommissie,,
 18. Verkiezing zaalvoetbalcommissie,
 19. Verkiezing commissie van Respect
 20. Rondvraag.

Artikel 65.

Leden, die zich tijdens de vergaderingen wanordelijk gedragen, kunnen door het bestuur van verdere deelname aan de vergadering worden uitgesloten.

Hoofdstuk 10. Stemmingen

Artikel 66.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergaderingen. Een stemgerechtigd lid moet 18 jaar of ouder zijn. leder lid is bevoegd zijn/haar stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van 18 jaar of ouder. De gemachtigde kan echter niet meer dan voor een ander lid een stem uitbrengen.

Artikel 67.

Als de gekozene voor de benoeming bedankt, dan vindt een nieuwe stemming plaats.

Artikel 68.

Een stemming mag niet ten doel hebben, uit te maken welke van de twee voorstellen het verkieslijst is. Over elk voorstel wordt na volgorde van indiening gestemd, tenzij het later ingediende voorstel door de voorzitter van verdere strekking dan het vorige wordt geacht; dan wordt eerst of uitsluitend over het later ingediende voorstel gestemd, tenzij de vergadering met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen anders beslist.

Artikel 69.

Worden op een voorstel amendementen ingediend, dan komen deze voor het voorstel in stemming en wel in volgorde van indiening, tenzij een later ingediend amendement door de voorzitter van verdere strekking dan een daarvoor ingediend amendement wordt geacht, dan wordt eerst of uitsluitend over het later ingediende amendement gestemd, tenzij de vergadering met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen anders beslist.

Hoofdstuk 11. Schorsingen

Artikel 70.

Leden kunnen door het bestuur voor een bepaalde tijd wegens wangedrag worden geschorst. Onder wangedrag wordt ook verstaan het medespelen in elftallen buiten de vereniging, zonder toestemming van het bestuur.

Artikel 71.

Indien een speler of een reservespeler zonder geldige reden bij een wedstrijd niet opkomt, kan hij/zij voorlopig geschorst worden in afwachting van een beslissing door de desbetreffende voetbalcommissie.

Artikel 72.

Het bestuur geeft geschorste personen per brief kennis van hun schorsing en publiceert hun namen in het cluborgaan.

Hoofdstuk 12. Cluborgaan

Artikel 73.

Het bestuur bepaalt op welke wijze de officiële mededelingen ter kennis van de leden worden gebracht. De wijze waarop dit geschiedt wordt de leden medegedeeld.

Artikel 74.

Alle leden hebben recht op het cluborgaan.

Artikel 75.

De uitgave van het cluborgaan is opgedragen aan de pers en propagandacommissie genoemd in artikel 50.

Artikel 76.

De pers en propagandacommissie heeft het recht eventuele portokosten in rekening te brengen.

 

Hoofdstuk 13. Geldmiddelen

Artikel 77.

De contributie, alsmede de bijdrage van begunstigers (donateurs/donatrices) worden op de jaarlijkse vergadering vastgesteld.  De inning gaat door middel van automatische incasso.

Artikel 78.

Elk lid, dat tot de vereniging toetreedt, wordt administratiekosten in rekening gebracht, welk bedrag gelijktijdig met de eerste contributietermijn wordt geïnd.

Artikel 79.

De contributie voor de bonden, waarin wordt gespeeld, wordt in rekening gebracht.

Artikel 80.

Over vrijstelling van contributie aan leden wordt door het bestuur beslist. Aan leden, die nog geen jaar lid van de vereniging zijn, kan zulk een vrijstelling niet worden verleend.

Artikel 81.

Indien een lid niet tijdig de contributie betaalt, volgt aanmaning door het bestuur. Heeft na verloop van een maand nog geen betaling plaatsgevonden, dan wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau (de kosten hiervoor zijn voor rekening van de wanbetaler) en kan royement door het bestuur volgen.

Hoofdstuk 14. Wedstrijden en Trainingen

Artikel 82.

Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de betrokken bond(en).

Artikel 83.

De trainingen staan onder toezicht van het bestuur, dan wel door haar van geval tot geval aan te wijzen andere organen of personen. Deze zorgt (zorgen) daarbij voor de handhaving van de orde. Zij heeft (hebben) het recht een lid het (verder) deelnemen te ontzeggen. Het bestuur dient binnen 2 x 24 uur van het voorgevallene in kennis te worden gesteld.

Artikel 84.

Alle spelende leden, juniorleden en pupillen mogen deelnemen aan de wedstrijden en trainingen op de daarvoor voor hen vastgestelde dagen.

Artikel 85.

Op het speelterrein zijn de spelers gehoorzaamheid verschuldigd aan hun aanvoerder, ook wat betreft de algemene orde.

Artikel 86.

De aanvoerder is verantwoordelijk voor zijn elftal gedurende de wedstrijd.

Artikel 87.

De aanvoerders zijn verplicht er voor te zorgen , dat de door de banden voorgeschreven formulieren zo spoedig mogelijk doch uiterlijk om 18.00 uur op de dag van de wedstrijd volledig ingevuld bij de wedstrijdsecretaris van de vereniging worden ingeleverd.

Artikel 88.

De spelers van de elftallen wordt als regel door middel van het cluborgaan bericht gegeven van de te spelen wedstrijden. De spelers zijn verplicht hun aanvoerder tijdig afbericht te geven, indien verhinderd zijn te spelen. Wanneer een wedstrijd wordt ingelast of uitgesteld, dan krijgen de spelers bericht bij monde van hun aanvoerder en/of wordt er tevens hiervan melding gemaakt via de kabelkrant. `

Artikel 89.

Een speler mag gedurende de wedstrijd het speelveld niet verlaten, zonder kennisgeving aan en zonder goedkeuring van de scheidsrechter.

Artikel 90.

Indien verschillende elftallen op een dag een wedstrijd spelen, dan mag een speler, die voor het ene elftal heeft bedankt ook niet met een ander elftal meespelen, ook al was zijn uitnodiging voorwaardelijk, tenzij hij voor zijn bedanken een geldige reden had, waarover dan nader door de desbetreffende voetbalcommissie wordt beslist.

Artikel 91.

Spelen verschillende elftallen op een dag een wedstrijd en gaat een van die wedstrijden niet door, dan mogen de invallers in dat elftal meespelen met het elftal, waarin zij gewoonlijk spelen en vallen de invallers in dit elftal voor hen uit, tenzij de desbetreffende voetbalcommissie anders beslist.

Artikel 92.

Indien door het niet opkomen van een of meer spelers een bondswedstrijd geen doorgang kan vinden, tengevolge waarvan door de bond een boete wordt opgelegd, kunnen de betrokken spelers verplicht worden deze boete gezamenlijk te voldoen.

Artikel 93.

Indien een lid zich beschikbaar heeft gesteld voor het spelen van bondswedstrijden, dan is hij verplicht het lopende seizoen uit te spelen. Alleen bij geldige reden kan het bestuur hiervoor dispensatie verlenen.

Artikel 94.

Indien een lid betrokken raakt bij een of andere strafzaak , dan komen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van het desbetreffende lid. In incidentele gevallen, kunnen de kosten door de vereniging worden gedragen.

Artikel 95.

De leden zijn verplicht na afloop van de wedstrijden en trainingen het door hen gebruikte materiaal op te bergen en ook de gebruikte kleedkamer, alsmede die van de tegenpartij, in behoorlijke staat achter te raten.

Artikel 96.

Het is de leden ten strengste verboden voor of tijdens de wedstrijden alcoholische drank te gebruiken. Het is te allen tijde verboden in de kleedkamers te roken.

Artikel 97.

In wedstrijden zijn de spelers verplicht een zich in behoorlijke staat bevindend clubkostuum te dragen. Dit bestaat uit een rood-wit horizontaal gestreept shirt, een zwarte broek en zwarte kousen met rood-witte bies, zoals vastgesteld door het bestuur. Binnen de reglementen van de bond(en) is het toegestaan om in een afwijkend clubtenue uit te komen. De spelers zijn verplicht scheenbeschermers te dragen en mogen bij het ontbreken hiervan niet aan officiële wedstrijden deelnemen.

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

Artikel 98.

Door zijn/haar toetreden verklaart ieder lid zich te zullen onderwerpen aan de statuten en aan dit huishoudelijk reglement en verder aan alle wettig genomen besluiten.

Artikel 99.

De vereniging is niet aansprakelijk voor ontvreemding van eigendommen van leden of derden.

Artikel 100.

Een bestuurslid, dat zijn/haar functie niet naar behoren vervult of blijk geeft van onbekwaamheid in het uitoefenen van zijn/haar taak, zal door het bestuur, zowel op eigen initiatief als op verzoek van de meerderheid van de leden, daarvan kunnen worden ontheven.

Artikel 101.

Overal waar in dit reglement van de vereniging wordt gesproken wordt bedoeld “Sporting Krommenie”.

Artikel 102.

Een wijziging in de statuten, die is ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel, treedt dan onmiddellijk in werking. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement treden onmiddellijk na kennisgeving aan de leden in werking, tenzij de algemene vergadering, die tot wijziging besloot, daarvoor een andere datum bepaalde.

Artikel 103.

Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de algemene vergadering en vereisen twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Voorstellen dienaangaande moeten bij de secretaris zijn ingediend zes weken voor de jaarlijkse vergadering zoals bedoeld in artikel 59 om aldaar te kunnen worden behandeld.

Artikel 104.

De algemene vergadering kan met twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen dispensatie verlenen van de bepalingen van dit reglement benevens van alle gemaakte en/of te maken bepalingen.

Artikel 105.

De ontbinding van de vereniging kan slechts geschieden als in artikel 19 van de statuten is bepaald. Een voorstel daartoe moet uiterlijk vijf weken van tevoren door ten minste drie/vierde van de leden bij het bestuur worden ingediend. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is, kan op een volgende binnen een maand te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen tot ontbinding worden besloten.

Artikel 106.

Bij ontbinding van de vereniging wordt een eventueel batig saldo besteed en een nadelig saldo vereffend volgens besluit van de algemene vergadering, die tot ontbinding besloot, zulks met inachtneming van artikel 19 der statuten. De bezittingen worden ten gelde gemaakt en de opbrengst daarvan in de kas gestort, alvorens tot gehele liquidatie wordt overgegaan. Na het besluit tot ontbinding treden de bestuursleden van de vereniging op als vereffenaars (liquidatiecommissie). De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de als dan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van een of meer vereffenaars. De liquidatiecommissie brengt haar verslag uit op de laatste algemene vergadering, nadat de kascontrolecommissie haar heeft gecontroleerd, waarna de vereniging heeft opgehouden te bestaan.

Artikel 107.

Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen.

Artikel 108.

Over gevallen van twijfel omtrent het juiste begrip van enig artikel wordt door het bestuur beslist. Eveneens beslist het bestuur in alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of waarover verschil van mening ontstaat.

Artikel 109.

Eventueel bestaande of nieuw op te richten onderafdelingen vallen onder dit reglement voor zover dit op hen van toepassing is.

Artikel 110.

Dit reglement treedt in werking op 16 april 2015 .

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april  2015 te Krommenie.