OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Beëindiging/wijziging lidmaatschap

Uiteraard vinden wij het jammer als je wilt opzeggen! Hieronder vind je een uitleg hoe dit moet.

Het mutatieformulier kunt u hieronder vinden. Een opzegging moet uiterlijk 1 mei in ons bezit zijn. Het lidmaatschap eindigt/wijzigt tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd/gewijzigd.

Indien een opzegging of wijziging via het mutatieformulier na 1 mei van het lopende verenigingsjaar wordt ontvangen, is het betreffende lid verplicht 50% van de contributie over het daaropvolgende verenigingsjaar te betalen.

Wordt een opzegging/wijziging van het lidmaatschap via het mutatieformulier na 1 september van het lopende verenigingsjaar ontvangen, dan is het lid verplicht de volledige contributie over het dan geldende verenigingsjaar te betalen. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap aan andere functionarissen dan via het mutatieformulier worden niet geaccepteerd. Alle gevolgen, die voortvloeien uit handelingen, die in strijd zijn met dit artikel zijn geheel voor rekening van betrokkene.

Het lidmaatschap geldt voor een vol verenigingsjaar, doch het bestuur is bevoegd een tussentijdse schriftelijke opzegging via het mutatieformulier in de loop van het verenigingsjaar te aanvaarden, indien het lid door bijzondere omstandigheden geen lid meer kan blijven. Het lidmaatschap met de daarbij behorende rechten en plichten, eindigt dan op de laatste dag van de maand, waarin het bestuur de betrokkene heeft medegedeeld de tussentijdse opzegging te aanvaarden.

Met vriendelijke groet,

De ledenadministratie

Sporting Krommenie

Vul hieronder uw gegevens in voor het beeindigen van het lidmaatschap en verstuur het formulier