JAARVERGADERINGEN

Notulen Ledenvergaderingen

Sporting Krommenie houdt ieder jaar een algemene ledenvergadering, alle leden en ouders zijn hierbij van harte welkom. De notulen van de afgelopen jaren vindt u hieronder.

Notulen Algemene Ledenvergadering 8 sept 2022

Beste Sporting Krommeniërs,

De notulen van de algemene ledenvergadering van 2022 vindt u hier

Notulen Algemene Ledenvergadering 26 maart 2021

Beste Sporting Krommeniërs,

De Jaar – Goed Elkaar Te Zien – Vergadering (JgetzV) heeft afgelopen vrijdag 26 maart een succesvolle editie beleefd!

Was er dan geen Algemene Ledenvergadering? Jazeker wel! Alleen dit jaar hebben we deze hippe titel er aan mee gegeven en was de vergadering een afwisseling van serieuze onderwerpen en een paar ouderwetse rondjes sportquizen! Zeer geslaagd allemaal. Helemaal voor de drie prijswinnaars. Jordi blijkt niet voor niks onze deskundige hoofdtrainer, want hij had in de sportquiz de meeste vragen goed. Hij stelde zijn gewonnen 1e prijs beschikbaar aan Peter Hartland.

Vanwege COVID-19 kon de ledenvergadering in 2020 niet plaatsvinden en is uiteindelijk besloten deze digitale editie in 2021 te houden. Bovendien ontvingen de eerste 30 aanmeldingen een heerlijke borrelbox en dat had zijn effect! We haalden bijna de 50 deelnemers, terwijl we de afgelopen jaren toch meestal op de 35 tot 40 deelnemers uitkwamen. Dus ondanks moeizame communicatie tijdens de pandemie, leeft de club nog altijd enorm.

En de Peter Hartland sportquiz tijdens de vergadering.. Dat is misschien wel een blijvertje!

Onderstaand vind je de notulen en de verslagen van de verschillende commissies.

Met dank aan alle deelnemers!

Jan Kee

Meta Neeft

Joland van den Top

Marco Kuster

Notulen Algemene Ledenvergadering 21 november 2019

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2019.

Locatie: Kantine Sporting Krommenie

Aanvang: 20.30 uur

 

1. Opening

Het aanwezige ledenaantal is minder dan 50 waardoor de vergadering wordt gesloten en als buitengewone vergadering geopend wordt.

2. Bestuursmededelingen

– Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

– Het afgelopen seizoen is een heel mooi seizoen geweest voor de club. Zowel sportief als financieel. Vooral de promotie van ons vlaggenschip naar de 3e Klasse KNVB. Dit is op passende wijze gevierd met als hoogtepunt de huldiging op het podium van Babbels Live!!! Deze promotie is mede te danken aan de geweldige inzet van spelers en begeleidend kader.

Ook binnen de club is de inzet van TC en begeleiding zichtbaar gezien het spelniveau van onze elftallen, groot en klein.

– De uitstraling van ons complex is dankzij onze Sponsor Commissie geoptimaliseerd. De gewijzigde samenstelling van de Sponsor Commissie heeft vele nieuwe sponsoren kunnen werven. Het resultaat daarvan is zichtbaar. Niet alleen langs het veld maar ook via shirtreclame van diverse elftallen.

– Ook is er een mooie schommel gekomen ter verfaaiing van het speelveld maar vooral voor de kinderen. Deze is geschonken door de Vrienden van Sporting en nog een beschikbaar bedrag van de Supportersclub (welke reeds is opgeheven).

Daarentegen groeit het aantal Vrienden van Sporting gestaag getuige het bord met namen welke bij de garderobe hangt.

– De club (lees Onderhoudscommissie) gaat door met het verfraaien van ons complex. Op het terras is een mooie afrastering gekomen met daaraan een aantal statafels.

– We hebben afgelopen jaar afscheid moeten nemen van een tweetal vrijwilligers. Van Jenny Stoop. Haar gezondheid laat niet meer toe dat zij regelmatig in de keuken staat.

Zo hebben wij ook afscheid genomen van Frits. Dit had te maken met het feit dat Frits zich niet kon vinden in de veranderingen welke noodzakelijk zijn om een sportkantine te runnen.

Voor beiden is een passende attentie thuis bezorgd.

– Sporting Krommenie is een grote en groeiende club . Dat is op zich prachtig maar heeft ook consequenties. Een daarvan is het werven van vrijwilligers. Dat kan en moet beter maar daar hebben wij de hulp bij nodig van spelers en ouders van spelertjes.

– Een ander lastig punt zijn de bouwplannen welke verwezenlijkt gaan worden naast ons sportcomplex. Hiervoor gaan 100 parkeerplaatsen aan de Marslaan verdwijnen. Ander probleem in deze plannen is de waterhuishouding rondom het complex. Het bestuur zit aan tafel met gemeente en projectontwikkelaar om e.e.a. op de voet te volgen en probeert daar waar nodig aanpassingen in het plan te realiseren.

– Ook zijn wij met de Gemeente in gesprek m.b.t. de Telecom mast welke zich op ons terrein bevindt. Deze zou moeten worden verplaatst en tevens verhoogd.

– De voorzitter reageert nog even op een vraag uit de notulen van 8 november 2018 betreffende het tijdig aanleveren van de Commissie verslagen via de site. Dat dit wat laat

gebeurt heeft te maken met de aanlevering vanuit de diverse commissies. Moet hier wel bij vermelden dat de vrijwilligers binnen de commissies al heel veel werk doen voor de club naast hun maatschappelijke verantwoordelijkheden.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering Sporting Krommenie d.d. 8 november 2018.

Geen opmerkingen.

4. Jaarverslag Secretaris

– In het verlengde van de mededelingen van onze voorzitter meldt Meta dat in het kader van Vrijwilligers wij binnen de club heel hard bezig zijn met het werven van meer vrijwilligers. Vooral de barbezetting laat nog steeds te wensen over. Hulpmiddel hiervoor is het aanmelden via de Voetbal app. Marco Kuster van Webbeheer laat middels een demo zien wat de mogelijkheden van deze app zijn. Wij hopen dat dit helpt om het aantal vrijwilligers te kunnen uitbreiden. Een goede barbezetting helpt om de inkomsten van onze club te vergroten.

– Als dank voor de inzet van onze vrijwilligers organiseren wij elk jaar een feestavond met een hapje en drankje en de bekende Sportquiz. Ook is er de jaarlijks terugkerende Nieuwjaarsreceptie. Als bestuur proberen wij deze avonden zo goed mogelijk te verzorgen maar bemerken toch dat de opkomst veelal te wensen overlaat. Dat is jammer. Het doel van deze avonden is om de binding met de club en elkaar te vergroten. Gebleken is ook dat de uitnodiging voor deze avonden niet bij iedere belanghebbende terechtkomt. Wij gaan kijken hoe dit beter kan.

– Over vijf jaar is het 25 jaar geleden dat Sporting Krommenie is opgericht en dat willen wij natuurlijk niet in stilte voorbij laten gaan. Te zijner tijd gaat u van ons horen welke activiteiten daarvoor georganiseerd gaan worden. Onze penningmeester heeft reeds een reserve in de begroting opgenomen om deze activiteiten mogelijk te maken.

Al met al zoals eerder gemeld een mooi jaar. Wij zijn nog steeds een hele mooie club en doen er alles aan om dat zo te houden c.q. te verbeteren waar mogelijk.

5. Verkiezing Bestuur

o Voorzitter Jan Kee stelt zich als ad interim herkiesbaar totdat een nieuwe geschikte kandidaat is gevonden.

De vergadering gaat hiermee accoord.

o Penningmeester Robert Sosef heeft zich in de ALV van vorig jaar voor 3 jaar beschikbaar gesteld. Blijft deze functie ook de komende 2 jaar vervullen.

De vergadering gaat hiermee accoord.

o Secretaris Meta Neeft stelt zich als ad interim herkiesbaar totdat een nieuwe geschikte kandidaat is gevonden.

De vergadering gaat hiermee accoord.

o Jan Leeuwerink van de Sponsor Commissie heeft zich tevens beschikbaar gesteld als PR Functionaris van Sporting Krommenie.

De vergadering gaat hiermee accoord.

o Technische Commissie bestaande uit:

Voozitter: Robert de Joode

Secretaris: Randal van Splunteren

Leden: Sjoerd Hoorn, Peter Pirovano, Daniel Casalod en Jan Heijne.

De vergadering gaat hiermee accoord.

o Jeugd Commissie bestaande uit:

Voorzitter: Arnoud de Jong

Secretaris: Andre van Meerendonk

Leden: Dave Franken, Raymond van der Laan, Carola Nijveld, Daniel van Til, Ruud van ’t Veer, Peter Kouwenberg en Peter Ooms .

De vergadering gaat hiermee accoord.

o Sponsor Commissie

Leden: Johan de Meij, Jan Leeuwerink, Nico Half en Robrecht Bakker.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

o Evenementen commissie

Leden: Dennis de Graaf, Peter Hartland, Angelica van der Meer, Ramina Rus en Dione Heijne.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

o Kantine commissie

Leden: Ben van der Maat en Han van Soest.

De vergadering gaat hiermee akkoord.

o Commissie Respect

Lid: Jolanda van der Top.

De vergadering gaat hiermee accoord.

o Onderhouds Commissie.

Aanspreekpunt hiervoor is Erik Nielen.

6. Financieel Verslag Penningmeester

– Robert geeft een toelichting op de financiele gegevens welke via het scherm te zien zijn. Hij kan melden dat de financiele vlag er voor het komende seizoen goed voor staat gezien het positieve resultaat dat in het afgelopen jaar is bewerkstelligd. Vooral de kantine-inkomsten zijn daar debet aan.

– Van Cor Noom komt de vraag hoe het nu geregeld is met de BTW betalingen tussen SK vs De Stichting. Robert legt uit dat deze nu geheel voor rekening zijn van Sporting Krommenie daar de Stichting hiermee geen bemoeienis meer heeft.

7. Verslag Kascontrole Commissie

Han van Soest geeft aan dat hij met Erik Pirovano geen ongeregeldheden in de financiele administratie van onze penningmeester heeft kunnen constateren. Derhalve verleent de Kascontrole Commissie decharge aan de penningmeester.

8. Verkiezing Kascontrole Commissie

Robrecht Bakker en Tanno de Graaf stellen zich beschikbaar als nieuwe leden van de Kascontrole Commissie.

9. Jaarverslagen diverse commissies (deze staan op de site gepubliceerd).

– Naar aanleiding van het verslag van de TC vraagt Victor de Jong of het Plan van Aanpak van trainer Jordi van Beek al is afgerond. Robert de Joode geeft aan dat dit wel het geval is. Het plan is ook naar de trainersstaf gemailed. Victor geeft aan dat hij dit niet heeft ontvangen.

De uitvoering van het plan laat jammer genoeg op zich wachten. Dit heeft vooral te maken met een tekort aan handjes en voetjes. Ambitie van de TC is om de uitvoering na de Winterstop plaats te laten vinden. Victor geeft aan dat zijn voorkeur uitgaat naar start in het nieuwe seizoen. Robert deelt deze mening niet.

– De Sponsor Commissie geeft in de persoon van Johan de Meij een mooie presentatie over de activiteiten binnen deze commissie. De Sponsor Commissie heeft het afgelopen jaar in de nieuwe samenstelling vele mooie resultaten behaald zoals het contracteren van onze vier Hoofdsponsoren. Er zijn veel sponsoren bijgekomen wat terug te zien is in het aantal borden langs de velden en via de shirts van elftallen.

– Na de presentatie overhandigt Johan een mooi cadeau in de vorm van een schitterende foto van ons 1ste Elftal aan Jan Kee, Han van Soest en Jordi van Beek. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

10. Webbeheer/Vrijwilligers

Marco Kuster van Webbeheer heeft getracht om de aanmelding van vrijwilligers voor onze vereniging te vergemakkelijken door het gebruik van de Voetbal app. Dit blijkt voor velen nog niet te werken.

Via een presentatie laat hij de aanwezigen zien hoe e.e.a. in zijn werk gaat. Door de mogelijkheden binnen deze app kan iemand zich als vrijwilliger aanmelden voor bepaalde werkzaamheden binnen de club op de tijdstippen die voor de aanmelder mogelijk zijn. Zo heeft de Kantine Commissie inzage in het aantal vrijwilligers dat zich voor een bepaalde dag beschikbaar heeft gesteld.

Met betrekking tot het verder uitrollen van de app stelt Nico Half persoonlijke benadering voor. Dit zou kunnen op de zaterdag daar er dan veel ouders van de Jeugd aanwezig zijn. Dit is in principe ook de grootste doelgroep voor het gebruik van de app.

11. Registratie Jubilarissen

Dit is nog steeds een teer punt. Ondanks de tijd en moeite die het bestuur er aan heeft besteed is het niet gelukt om alle jubilarissen boven water te krijgen. De oorzaak daarvan is dat de ledenadministratie van toen nog GVO verdwenen is en niet meegenomen kon worden in de fusie. Daar dit bij KVV beter geregeld was zijn de jubilarissen bekend maar het is geen optie om alleen deze te huldigen. Derhalve stelt de voorzitter voor om voor de toekomst als uitgangspunt de oprichtingsdatum van Sporting Krommenie te hanteren voor het bepalen van het aantal lidmaatschapsjaren.

– Cor Noom vraagt zich af wat de meerwaarde van een huldiging is. Gezien de reacties vanuit de vergadering blijken een aantal leden dit toch te waarderen.

– Bob van Duin geeft aan dat hij het huldigen van jubilarissen een achterhaalde traditie vindt.

– Gerda Noom stelt voor om de leden hiervoor persoonlijk te benaderen.

– In principe wordt voorgesteld om de oprichtingsdatum van Sporting Krommenie te hanteren.

12. Rondvraag

– Victor de Jong meldt dat er een groot scheidsrechters tekort is bij de jeugd. Hij stelt voor dat de spelers van onze Selectie zich als scheidsrechter beschikbaar kunnen stellen voor de jeugd. De voorbeeldfunctie van deze spelers zou tevens een goede uitwerking op de jeugd kunnen hebben. In principe is het doel van alle jeugd om eens in het 1ste of 2de elftal van Sporting te kunnen spelen.

– Dennis Oldenburg geeft aan dat dit binnen de JO17 en JO19 al wordt besproken.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit hiermee de vergadering.

 

Krommenie, 21 november 2019

Meta Neeft, Secretaris a.i.

Notulen Algemene Ledenvergadering 8 november 2018

Locatie: Kantine Sporting Krommenie Aanvang: 20.15 uur

1. Opening
Het aanwezige ledenaantal is minder dan 50 waardoor de vergadering wordt gesloten en als buitengewone vergadering geopend wordt. Later op de avond worden de spelers van de selectie verwelkomt door de voorzitter.
2.
Bestuursmededelingen

 • –  Er wordt een minuut stilte gehouden voor de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn t.w. Jan Pot, Toon de Weger, Jopie Smolders, Jaap Neelen en Pieter Hildering.

 • –  Er zijn mooie dingen tot stand gekomen in het afgelopen jaar o.a.

o De communicatie binnen de club is verbeterd.
o Er is een nieuw scorebord aangeschaft via de Sponsor commissie
o Dekantinedraaitgoed.Benisbezigmethetaanpassenvanhetassortiment.Er

wordt gekeken naar gezondere artikelen vooral voor de jeugd. Ook wordt het aantal producten verminderd door artikelen met een lage omzetsnelheid uit het assortiment te halen. Dit scheelt geld en opslagruimte.

 • –  Minder mooi zijn de sportieve prestaties van onze elftallen. Gezien de inspanning door Bestuur en Commissies zou dit beter kunnen en moeten.

 • –  Hiltex is gestopt als Hoofdsponsor en dat heeft grote consequenties voor het financiele plaatje van onze club.

 • –  Via de Stichting hadden wij een BTW voordeel bij de aanschaf van spelmaterialen etc. Dit voordeel wordt per 1 januari 2019 afgeschaft. Ook deze maatregel heeft grote gevolgen voor ons budget.

 • –  Het aantal vrijwilligers moet uitgebreid worden om alle functies binnen onze club ingevuld te krijgen.

 • –  Het onderhoud gebeurt nu door slechts een paar mensen. Tijdens de winterstop is een grote groep vrijwilligers nodig om alle openstaande klussen gedaan te krijgen. Wie meldt zich daarvoor aan?

 • –  De Sponsor Commissie is uitgebreid met twee mensen t.w. Johan de Meij en Nico Half. Via deze mannen is o.a. de aanschaf van het nieuwe scorebord tot stand gekomen. Zo ook het Welkomstbord bij de fietsenstalling. Met dank aan Erik Nielen voor de bevestiging van dit bord en alle andere borden die rond het veld staan.

 • –  In de vorige Algemene Ledenvergadering is de vraag gesteld of de aanschaf van zonnepanelen mogelijk is. Dit is het afgelopen jaar overwogen echter zou dit dan via het Overkoepelend Orgaan moeten lopen maar dit is kortgeleden opgeheven.

 • –  Het punt van Jubilarissen is ook aangeroerd in de vorige vergadering. Er is toen een commissie in het leven geroepen om te proberen deze boven water te halen. Via de KNVB is getracht inzage te krijgen in ledenbestand maar om privacy redenen wordt dit niet toegestaan.

Voetbalvereniging Sporting Krommenie, Marslaan 10 10a, 1562 WB Krommenie

page2image554278192 page2image554278400

Tijdens de vergadering weet Jan de Jong te melden dat Ruud Koelemij in het bezit is van een ledenlijst waaruit jubilarissen gefilterd kunnen worden. Dit wordt binnenkort aan ondergetekende overhandigd. Een van de jubilarissen blijkt Rene de Jong te zijn.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering Sporting Krommenie d.d. 7 november 2017.
– Dennis Oldenburg meldt dat er bij punt 6 vermeld staat dat er een tekort is van 32 k.

Dit blijkt een tikfout van notuliste te zijn.

De notulen worden verder goedgekeurd.

 1. Jaarverslag Secretaris

  Dennis Oldenburg merkt op dat het verslag weinig voorstelt. Hij vindt het prima wat de secretaris binnen de club doet maar dit is volgens hem niet de bedoeling. Ook vindt hij dat de Commissie verslagen te laat op de website komen te staan. Er is te weinig tijd om daar goede nota van te kunnen nemen voor de vergadering.

  Voorzitter geeft aan dat in principe 1 oktober de streefdatum is maar dat wij te maken hebben met mensen die meerdere (soms belangrijkere) activiteiten hebben dan commissielid zijn bij Sporting.

 2. Verkiezing Bestuur

o Voorzitter Jan Kee stelt zich niet herkiesbaar. Wel blijft hij als ad interim fungeren totdat een

nieuwe geschikte kandidaat is gevonden.

De vergadering gaat hiermee accoord.

o PenningmeesterRobertSosefsteltzichherkiesbaarvoordeperiodevandriejaar. De vergadering gaat hiermee accoord.

o Secretaris Meta Neeft stelt zich niet herkiesbaar maar blijft aan als ad interim totdat een nieuwe geschikte kandidaat is gevonden.

De vergadering gaat hiermee accoord.

Binnen het Bestuur staan de volgende vacatures open t.w. o Voorzitter

o Secretaris
o Communicatie medewerker o Vrijwilligers coördinator.

6. Financieel Verslag Penningmeester
Robert geeft uitleg aan alle financiële informatie welke op het scherm tevoorschijn komt. Simon Krook stelt de vraag of de kosten voor de kunstgrasvelden voor de Stichting zijn. Dit blijkt niet zo te zijn. Deze zijn voor rekening van de club.
Het financieel verslag en het voorstel begroting seizoen 2018-2019 worden door de vergadering accoord bevonden.
De voorzitter bedankt Robert voor zijn werkzaamheden in deze.

7. Verslag Kascontrole Commissie

De Commissie bestond uit Jan van der Stoop en Han van Soest (reserve Erik Pirovano).
Jan van der Stoop meldt dat tijdens de controle geen onregelmatigheden zijn gevonden. De Kascontrole Commissie verleent decharge aan de penningmeester.

Voetbalvereniging Sporting Krommenie, Marslaan 10 10a, 1562 WB Krommenie

page3image560517520 page3image560517728

 1. Verkiezing Kascontrole Commissie
  Han van Soest en Erik Pirovano worden als nieuwe leden Kascontrole commissie voorgedragen. Jan van der Stoop stelt zich beschikbaar als reserve.
  De vergadering gaat hiermee accoord.

 2. Verslag Sponsor Commissie.
  Jan Leeuwerink refereert aan zijn verslag dat op de site vermeld staat. Hij geeft aan heel blij te zijn met de aanvulling van Johan de Meij en Nico Half. Zij hebben reeds goede resultaten kunnen boeken zoals de sponsoring door Coop met koffiebekertjes en het nieuwe scorebord dat tijdens de vergadering buiten geshowd wordt. Andere projecten welke momenteel opgepakt worden zijn

o Herziening van het sponsorpakket in Hoofdsponsor en sectiesponsor.
o Het verkopen van zoveel mogelijk borden langs het Hoofdveld waarbij het prijsniveau

laagdrempelig wordt gehouden. De borden krijgen een uniforme bordmaat. De

eerste 20 borden zijn reeds gesponsord met een totale opbrengst van € 1.100,00 o Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de huidige Topsponsoren t.w. JP Leguyt,

TBP, Sport2000, Krosto en Koman.

Doel van dit gesprek was om te kijken naar de invulling van hun Sponsorschap.
o Deze nieuwe aanpak heeft geresulteerd in een nieuwe flyer. Een mooie Sponsormap

waarin alle benodigde informatie staat vermeld. Deze map is door onze sponsor

Stuba belangeloos vervaardigd.
o Het actiever benutten van de sociale – en lokale media.
o Het professionaliseren en structureren van de Sponsor Commissie activiteiten.

Kortom. De Sponsorcommissie gaat er een mooi seizoen van maken waarbij onze leden een actieve rol kunnen spelen. Zij gaan er met nieuw elan aan werken om de financiele ondersteuning structureel te verbeteren voor de komende jaren.

11. Verkiezing Commissies
Technische Commissie
Voozitter: Robert de Joode
Secretaris: Randal van Splunteren
Leden: Sjoerd Hoorn, Peter Pirovano en Daniel Casalod.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van deze leden.
Jeugdbestuur

Voorzitter: Arnoud de Jong
Secretaris: Andre van Meerendonk
Leden: Rob Tukker, Lisette Teiwes, Dave Franken, Carola Nijveld en Daniel van Til.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van deze leden.
Evenementen commissie
Leden: Dennis de Graaf, Peter Hartland, Miranda Hildering, Angelica van der Meer, Ramina Rus, Dione Heijne en Jean Pierre ter Harmsel.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van deze leden.
Zaalvoetbalcommissie
Lid: Fred Root
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van Fred Root.
Kantine commissie

Voetbalvereniging Sporting Krommenie, Marslaan 10 10a, 1562 WB Krommenie

page4image275882096 page4image275882304

Leden: Ben van der Maat, Frits Kuys en Han van Soest.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van deze leden.
Sponsorcommissie
Leden: Jan Leeuwerink, Robrecht Bakker en Han van Soest.
Nieuwe leden: Johan de Meij en Nico Half.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming c.q. herbenoeming van deze leden.
Onderhoudscommissie
Daarvan is het aanspreekpunt Erik Nielen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Erik.
12.
Rondvraag

o Rene de Jong vraagt of het mogelijk is om een herhaling van de Reanimatiecursus te organiseren.

Dit wordt door het bestuur opgepakt.
o Dennis Oldenburg heeft eerder voorgesteld om scheidsrechters binnen de club te

werven. Ook zouden de potentiele kandidaten een verplichte cursus moeten volgen. Hij vindt het jammer dat hier nog niet veel mee is gedaan.
Arnoud daarentegen legt uit dat zij zeker actief zijn in dit kader en waarmee.

o Thijs Noom merkt op dat het veld kwalitatief steeds minder wordt.
De voorzitter legt uit dat wij 15 jaar met deze velden moeten doen. Daarvan is nu 9 jaar opgebruikt. Mede door de zware belasting van sportieve activiteiten van schoolkinderen wordt deze termijn onder druk gezet.
Jan de Jong merkt op dat de veld kortgeleden zijn gekeurd door onafhankelijke instantie en aan alle eisen voldoen.

o Vwb Webbeheer. Er staan veel zaken op de Website echter de link naar Clubcollect wordt gemist. Marco Kuster zal deze weer toevoegen. Ook legt hij uit waarom voor deze vorm is gekozen. Hij gaat zich buigen over een meer overzichtelijke site.

o Johan de Meij en Nico Half introduceren zich als nieuw lid van de Sponsor Commissie en geven uitleg over hun activiteiten.

o De voorzitter refereert nog even aan de volgende activiteiten t.w.

 • Vrijwilligersavond van 17 november a.s. en

 • Nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2019.

  De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit hiermee de vergadering.

  Krommenie, 8 november 2018 Meta Neeft, Secretaris a.i.

Jaarverslagen Commissies 2022

Voor de algemene ledenvergadering dient elke commissie zijn jaarverslag in. Deze zijn hieronder te vinden

Jaarverslag Hoofdbestuur 2022

Hierbij een klein overzicht van het verloop van het afgelopen seizoen, dat bent u zo van ons gewend de laatste jaren.

Het was een moeilijke start na de vervelende tijd met Corona, dat heeft er flink ingehakt op de club.

Zeker bij aanvang van het seizoen was het gebrek aan vrijwilligers een probleem. Velen waren in tijden van corona hun tijd anders gaan indelen, met het gevolg dat diverse commissies in de knoop kwamen met de werkzaamheden.

Zeker de kantine heeft daar onder geleden. Verschillende malen is deze gesloten geweest door een gebrek aan vrijwilligers en dat gaf een flinke deuk in de inkomsten, daarbij nog ruim een week zonder internet, dus het waren even geen toptijden.

Lopende het seizoen is daar wat verbetering in gekomen maar nog zeker niet optimaal. Er wordt op dit moment door de vrijwilligerscommissie hard gewerkt om dat te verbeteren en dat ziet er goed uit.

De bezetting van de commissies ziet er al wat beter uit maar dat hoort u verder in de vergadering.

FINANCIEN

Door vermindering van de inkomsten in de kantine, en veel wedstrijden van de selectie die in de avonden moesten worden ingehaald, waren wij bang voor een financieel minder jaar, maar dat is meegevallen. De juiste cijfers van het financieel verslag hoort u straks van onze penningmeester.

SPORTIEF

Sportief is het in het post corona jaar ook niet verkeerd gegaan. Over de gehele linie mogen wij niet mopperen waarbij de dank van ons uitgaat naar de technische staf, alle andere trainers en vrijwilligers die er voor hebben gezorgd dat dit seizoen zo is verlopen.

LEDENAANTAL

De club blijft constant wat leden betreft, dat is ieder seizoen een wisseling maar deze is tot op heden niet anders dan in vorige jaren. De jeugd blijft redelijk constant, de meisjes en dames worden langzamerhand een mooi gedeelte van onze club. Dat geeft goede hoop voor de toekomst.

CLUBGEVOEL.

Dit jaar konden wij weer mooie evenementen organiseren. Dat kon twee jaar niet maar het kon weer.

Om de seniorleden tegemoet te komen, voor de twee jaar dat zij niet konden trainen en spelen, was er een mooie dag gepland om dat te compenseren met een drankje, muziek en een BBQ, wat zeer in de smaak viel.

Ook was er een sponsorloop voor de jeugd welke een mooi bedrag opleverde voor de jeugd, een mooie dag met veel leden. Top!

De voetbal Tweedaagse is ook weer gehouden, een geweldige dag voor onze kleine leden wat weer als vanouds een succes was.

Als afsluiting van het  seizoen, HET FAMILIETOERNOOI, een groot succes waarbij verschillende leden ‘s-morgens wel hebben gemerkt dat het gezellig was.

Dit was in vogelvlucht het seizoen 2021-2022. Er zullen zeker dingen niet zijn genoemd, maar dit was ook een vogelvlucht.

Nogmaals onze dank voor de inzet van alle vrijwilligers, op welke wijze dan ook, want zonder uw steun en inzet is besturen van onze mooie club onmogelijk.

Wij wensen u een positieve vergadering en bedankt  voor uw aandacht.

24-08-2022

Het Bestuur

Jaarverslag Technische Commissie 2022

Het seizoen 2021/2022 is niet het makkelijkste seizoen geweest voor de TC. Door Corona was het wederom een seizoen van improviseren en werd de impact van Corona steeds duidelijker. Dit hebben we met name gezien bij de selectie waar veel spelers stopten tijdens de voorbereiding. Hierdoor kwamen we spelers tekort om het seizoen af te maken met de O23-1 wat heel jammer was want het zou voor Sporting Krommenie een mooie stap zijn geweest. Tevens zijn er de nodige problemen geweest met trainers. Tijdens het seizoen zijn er 3 trainers om verschillende redenen gestopt. Gelukkig konden we dit snel opvangen en uiteindelijk zijn we hier beter uitgekomen.

Er zijn natuurlijk ook een aantal zaken wel goed gegaan. Zo hebben de meeste teams prima prestaties neergezet, staat er een goede trainersstaf en zijn we stabiel in het aantal teams wat bij Sporting Krommenie speelt.

Bij het meisjes- en damesvoetbal groeien we met 1 of 2 teams per jaar, gaat de aanwas bij de jeugd  onverminderd door en hebben we 12 seniorenteams op vrijdag, zaterdag en zondag voetballen.

Al met al mogen we dus best tevreden zijn met waar we staan met de club. Hopelijk hebben we komend seizoen niet meer te maken met allerlei Corona gerelateerde beperkingen en kunnen we werken aan een goed technisch beleid om Sporting Krommenie nog sterker te maken.

Er is nog veel werk te verzetten en daar heeft de TC veel zin in!

Plan voor komend seizoen

De afgelopen jaren hebben we getracht het jeugdvoetbalplan van Sporting Krommenie op een hoger niveau te brengen. Hier zijn best een aantal stappen gezet, maar het heeft nog niet geleid tot een structurele aanpak. Hieraan lagen meerdere oorzaken ter grondslag zoals tijdsgebrek, Corona en andere zaken.

Voor dit seizoen hebben we een groep bij elkaar gebracht die met elkaar het technisch kader gaan vormen. Op dit moment bestaat de groep uit de TC leden, Jordi van Beek, Arie Seekles, Ab ten Broek, Gwendolyn Koning en Jos Timmer. De groep kan worden uitgebreid met mensen die hier interesse in hebben.

Voor komend seizoen zal de focus liggen op het coachen en begeleiden van de trainers, het meer integraal volgen van trainingsstof op basis van het voetbalplan en het gebruik van de software van de trainerssite. We verwachten met deze stappen uiteindelijk een meer integrale trainingsaanpak te organiseren binnen de vereniging.

Samenstelling TC

Voorzitter:                                                       Robert de Joode

Senioren:                                                         Peter Pirovano

O15 t/m O19, trainingsschema en contracten: Erik Pirovano

Mini’s t/m O14:                                               Sjoerd Hoorn en Daniel Casalod

Dames en secretaris:                                        Jan Heijne

 

Begroting

Trainers:           € 50.000,–

Opleidingen:       € 2.500,–

Onvoorzien:       € 5.000,–

Jaarverslag Kantine Commissie 2022

Verslag afgelopen seizoen

Na een moeizaam begin in de eerste helft van het seizoen door de beperkingen van de welbekende coronamaatregelen is na de winterstop de kantine steeds meer open geweest. De bezetting vanuit ouders en spelende leden bleef een moeizaam verhaal. Regelmatig waren er tekorten. Een werkgroep onder aanvoering van Henk Heinhuis heeft dit probleem opgepakt en is druk bezig met verbeteringen door te voeren.

Door de perikelen rond corona zijn ook diverse leuke activiteiten niet doorgegaan zoals het jaarlijkse KROVO toernooi en ons eigen E en F toernooi. Ook de nieuwjaarsreceptie heeft hierdoor geen doorgang kunnen vinden.

Gelukkig zijn de familiedag, de Voetbal2daagse en het schoolvoetbal wel weer doorgegaan en ook nog allemaal prima verlopen. Ook de BBQ van 31 mei jl. was zeer geslaagd.

Door 2 keer een storing aan het kassasysteem is de kantine enige tijd gesloten geweest waardoor er omzet is misgelopen. Door een monteur van Ziggo werd uiteindelijk het probleem verholpen en werkt alles weer als vanouds.

Hopelijk krijgen we het komende seizoen met minder oponthoud te maken en beleven we weer  een volledig en mooi seizoen.

Begroting komende seizoen

Hierbij kan ik alleen maar terugkijken naar de omzet en de kosten van het afgelopen seizoen. De  penningmeester is daarvan volledig op de hoogte mede gezien het feit dat het kassasysteem gekoppeld is aan het gebruikte boekhoudprogramma.

Het enige wat ik kan melden is dat de frituurinstallatie moet worden aangepast en een aantal keukenapparaten aan vervanging toe zijn.

Bezetting commissie en functies

In de bijlage een overzicht van de kantinefuncties waarbij ik in geel heb aangegeven wat door Jos, Jan en mijn persoontje wordt gedaan en wij willen daar alle 3 mee doorgaan. Dit overzicht is nog niet verder met de daarin genoemde mensen overlegd en kan dus alleen voor ons drieën aangeven wat we willen. Ik stuur dit overzicht nog rond om daarin opheldering te krijgen en ga er vanuit dat dat via Henk gaat lopen.

Actieplan

Het actieplan aangaande de kantine met het verzorgen van de bezetting, met alles wat daar aan vast zit, is een werkstuk van Marco Kuster in samenwerking met de andere genoemden in het overzicht met uitzondering van Jos, Jan en mijn persoontje. Ik ga er dan ook vanuit dat Henk met de mensen dit plan bespreekt en mogelijk in de ledenvergadering uit de doeken zal doen.

 

 

Aanmelding voor de onderhoudscommissie

Jan Kee, Jos Neeft en ondergetekende melden zich bij deze aan voor de onderhoudscommissie.

In welke functie weten we nog niet maar werkzaamheden zijn reeds aangevangen met de daarbij behorende overdracht van werkzaamheden van Jan de Jong. Dit zal een geleidelijk proces zijn.

 

28-07-22

 

Met vriendelijke groet,

 

Ben van der Maat

Jaarverslag Sponsor Commissie 2022

Verslag Sponsorcommissie 2021 – 2022

De commissie heeft hard gewerkt aan het onderhouden van de contacten met de sponsoren van onze vereniging. Ondanks de Coronabeperkingen is het gelukt om ook in het afgelopen seizoen weer nieuwe sponsoren te werven. Dat zijn er 8 in totaal. Ook zijn er sponsorschappen beëindigd, dat ging om 2 sponsoren. Daarnaast is er altijd een klein aantal sponsoren die we diverse keren moeten herinneren om hun bijdrage te betalen en in sommige gevallen volgt geen betaling. We schatten in dat we dit afgelopen seizoen een kleine 4% van de sponsoromzet niet geïnd krijgen. Het gevolg hiervan is dat we in gesprek gaan met deze sponsoren en voorlopig hun sponsoruitingen van het terrein of van de website verwijderen.

In totaal was het afgelopen seizoen goed voor een bijdrage aan de vereniging van circa €40.000, opgebracht door 77 sponsoren, van wie het overgrote deel al jaren een trouwe partner is. Begin dit jaar hebben 3 van de 4 hoofdsponsors hun commitment met onze vereniging verlengd en is een andere trouwe sponsor (JP Leguijt) ingestapt als 4e hoofdsponsor.

Wat opvalt is dat we de laatste twee jaar meer en meer teamshirt sponsoren hebben kunnen werven, nu 13 in totaal. Dat geeft teams een goede uitstraling en levert de vereniging geld op. Ook de kledingomzet die dit voor vaste leverancier Sport2000 oplevert vertaalt zich in een grotere bijdrage in natura door Sport2000 aan de club.

De administratie van de sponsorcommissie is sterk verbetert doordat wij nu ook gebruikmaken van Visma online, het boekhoudpakket van de club. Hierdoor is er sneller zicht op of facturen worden betaald en kunnen de facturen op een professionele wijze worden opgemaakt en verstuurd. Het geeft ook meer ‘managementinformatie’ voor ons om op te kunnen handelen.

Voor het volgend seizoen hebben we alweer contacten gelegd met 5 nieuwe mogelijke sponsoren en hopen we de huidige populatie vast te kunnen houden. Ons doel voor het komend seizoen is een bijdrage van €43.000 te kunnen leveren aan de vereniging, rekening houdend met nieuwe en vertrekkende sponsoren. Daartoe zal de commissie, en dan met name Jan en Nico, zich inzetten om sponsoren zo veel mogelijk te bezoeken en te spreken. Verder willen we in het najaar van 2022 een sponsorevent organiseren om hen te bedanken voor hun bijdrage.

Verder heeft de SC een kort lijntje met de commissie die over communicatie gaat, dat levert geregeld goede input en PR op in de media, waardoor de vereniging breder in het nieuws komt. Zo zijn we afgelopen seizoen door diverse online media opgepikt met onze berichten over Sporting Krommenie.  Deze ontwikkeling draagt hopelijk weer bij aan ons imago en het werven van nieuwe sponsoren.

De commissie bestaat nu uit 5 actieve leden:

Jan Leeuwerink

Han van Soest

Nico Half

Peter Hartland

Robrecht Bakker

en daarnaast is Johan de Meij voor advies of bij gelegenheid beschikbaar.

 

24 augustus 2022

Jaarverslag Communicatiecommissie 2022

Inleiding

We hebben verder flink wat stappen gezet op het gebied van social media en de website. We willen dit graag verder uitbreiden zodat dit het aantal bezoekers op onze website zal verhogen. Voor al onze leden moet de combinatie van de socials en de website de bron van informatie zijn, waar ze alles terug kunnen vinden.

Wat hebben we bereikt?

Website

We hebben per 1 juli een nieuwe website. Het beheer van de website is overgegaan van Marco naar Mareille en toen werd het vermoeden wat Marco al lang had bevestigd. De door Sportlink opgezette website is niet gebruikers- en beheervriendelijk. In de website van Sportlink waren teveel dingen die spontaan verschoven en er was weinig vrijheid voor eigen inbreng.

De website staat inmiddels live en er wordt gewerkt aan verdere verbeteringen. De koppelingen naar SportLink moeten we nu zelf maken. Ook de wedstrijdverslagen moeten nog een plek krijgen, maar het streven is om dat voor de eerste wedstrijd voor elkaar te hebben, Verder zijn we erachter gekomen dat de hostingpartij niet goed met wordpress om kan gaan en we willen dus ook overstappen naar een nieuwe hostingpartij.

Met de nieuwe website is de website ook sneller geworden en veiliger. Dit willen we in de toekomst nog verder verbeteren. De inhoud en snelheid van een website hebben invloed op de vindbaarheid van google.

Omdat we per 1 juli een nieuwe website hebben zijn de bezoekcijfers ook vanaf 1 juli. Te zien is dat op dit moment de website gemiddeld 70 bezoekers per dag trekt. Bij een post op social media van een nieuwsbericht schiet dat omhoog naar ca 290 mensen. Op dit moment blijft men iets meer dan 2 minuten op de website hangen. In de eerste twee weken van juli zijn er totaal 648 mensen direct op de website gekomen dus bij het intypen van de url en 432 organisch, dat betekent dat zij via google op de website terecht zijn gekomen. Via de socials zijn dat er 288.

De socials worden goed gedeeld en geliked, sinds dit seizoen hebben we ook instagram en je merkt dat dit bij de jongeren meer aanspreekt.

Omdat we nu wat meer flyers kunnen ophangen in de kantine en de gang worden leden ook buiten de socials om beter op de hoogte gebracht van evenementen.

Waar willen we naar toe?

Om continu onze website en socials te voeden hebben we wel input nodig. Input van alle commissies en trainers en coaches, we willen meer filmpjes foto’s van wedstrijden en leuke gebeurtenissen. De vereniging moet nog veel meer gaan leven bij de leden dat creëert betrokkenheid en daarmee ook weer meer vrijwilligers. En als we meer input krijgen is het ook fijn als we nog wat beheerders erbij krijgen zodat de input ook snel op de socials terecht komt. We houden onze oren en oren goed open, maar geven aan de vrijwilligerscommissie door wat we zoeken, zodat zij kunnen helpen. Alle verslagjes, nieuwsfeitjes en leuke gebeurtenissen over de vereniging willen we graag via communicatie@sportingkrommenie ontvangen zodat we nog meer nieuws direct kunnen delen. Het plan is ook om meer leden een review laten schrijven zodat onze score van 4.0 bij google review iets omhoog gaat.

De bezetting van de commissie is op dit moment nog mager. Paul, Mareille, Marco en Jan.

Paul en Mareille zijn verantwoordelijk voor de fotografie en social media, Mareille beheert de website, Marco regelt het communicatiegedeelte van Sportlink. Jan houdt zich bezig met de PR. Jan wil dit komend jaar gaan overdragen en is dus nog op zoek naar een vervanger.

Als we nog meer input gaan krijgen vanuit de vereniging dan is het fijn om deze commissie verder uit te breiden. Het mooiste zou zijn als de socials door wat meer beheerd worden zodat er meer verhalen en reels gedeeld kunnen worden van bijvoorbeeld wedstrijden en trainingen. Kortom onze ambities zijn:

 • De commissie uit te breiden naar 5 of 6 man, ook iemand die het PR gedeelte van Jan kan overnemen zodat hij zich volledig kan focussen op de sponsorcommissie
 • Website verder verbeteren en overstappen naar een nieuwe hostingpartij
 • Hogere bezoekersaantallen van de website;
 • Wekelijks nieuwsberichten op sociale media;
 • Meer betrokkenheid van de leden bij de club door het reageren en delen van content van social media
 • Mooie wedstrijd- en trainingsmomenten op de socials

 

 

Jaarverslag Vrijwilligers Commissie 2022

In de zomer van 2021 is de vrijwilligerscommissie uitgebreid en hebben Marco Kuster, Paul Verveen en Henk Heinhuis een aanpak opgesteld om meer vrijwilligers aan de slag te krijgen. We zijn kennis gaan maken met de verschillende commissies en hebben ervaringen en behoeften geïnventariseerd.

De insteek van de vrijwilligerscommissie was/is het structureel invullen van vrijwilligerstaken en om daarbij vooral niet zelf de gaten dicht te lopen, alhoewel dit in uitzonderlijke gevallen wel is gebeurd. Wij zijn gaan werken met gedeelde mailboxen en een digitaal bord (Trello) om acties en aandachtsgebieden te structureren en op te pakken.

De focus lag in het begin van het seizoen 2021-2022 op het weer draaiende krijgen van de club. Na de Coronapandemie heeft de club een jaar stil gelegen. De eerste aandacht ging/gaat uit naar de kantinebezetting, het wedstrijdsecretariaat en de scheidsrechters. Aan het einde van het seizoen lag de focus op de voorbereiding van het nieuwe seizoen en het invullen van de cruciale vrijwilligers functies. Gedurende het hele jaar is zorgvuldig nagedacht over het beleid van vrijwilligerstaken en met welke toon hierover te communiceren. In de voorbereidingen op het seizoen 2022-2023 zijn deze meegenomen.

Wedstrijdsecretariaat

Met Meta Neeft en Dave Franken zijn voor aanvang van het seizoen gesprekken gevoerd. De indelingen zijn door hun opgepakt. De vrijwilligerscommissie heeft hier geen extra inspanningen hoeven verrichten, aangezien dit al vlot liep.

Scheidsrechters

Er zijn gesprekken gevoerd met Aad Zwart en Peter Beudeker om hun kennis, ervaringen en de (voormalig) scheidsrechters in beeld te krijgen. De insteek was/is om eerst een scheidsrechters coördinator te werven en om die daarna vanuit de vrijwilligerscommissie te ondersteunen met het opzetten van een plan van aanpak om te komen tot voldoende scheidsrechters.  Helaas is de functie voor coördinator nog niet ingevuld. Gedurende het seizoen hebben zich wel scheidsrechters gemeld en zijn deze door Peter of Aad op verzoek bij een eerste wedstrijd op weg geholpen. Het scheidsrechterstekort wordt nu nog vooral opgelost door ouders. Dat is niet altijd een ideale situatie, maar op dit moment kan het helaas niet anders. We zijn dan ook nog steeds dringend op zoek naar een scheidsrechterscoördinator. Degene die deze rol gaat vervullen, kan wel ‘rustig’ instromen met eigen ideeën en vormgeving van de rol, aangezien het voorlopig nog door de ouders wordt opgelost.

Kantine bezetting

In augustus 2021 is een open kantine avond georganiseerd in samenwerking met de kantine commissie, Gerda Noom en Han van Soest. Alle leden waren uitgenodigd voor een rondleiding, uitleg en tapcursus. We kijken terug op een gezellige en geslaagde avond. De opkomst was redelijk en het resultaat uitstekend. Zo’n 20 aanwezigen op de kantineavond, schreven zich direct op zo’n 100 beschikbare plaatsen in. Tot de gedwongen sluiting van de kantine, door nieuwe coronamaatregelen, waren de indelingen en opkomst voor kantinebezetting dan ook goed te doen. Na de versoepelingen van de coronamaatregelen verliep het indelen en de bezetting moeizaam (zie ook het verslag van de kantinecommissie).

Halverwege dit seizoen hebben Gerda en Han aangegeven dat ze het stokje wilden overdragen. Kim Casalod en Elize Hoorn hebben zich hiervoor aangemeld en zijn vol energie aan de slag gegaan. Maarten Overwater en Tessa Noom nemen de kantine indelingen op zich. In de commissie vergadering in juni heeft Kim de plannen voorgelegd aan het bestuur en wordt er geworven voor betaalde “kantineprofs”. Gerda en Han hebben gedurende het seizoen het maximale gehaald uit de kantine ondanks de beperkingen en lastige omstandigheden. Hun inspanningen en opgedane ervaringen van het afgelopen seizoenen is het fundament waarop de nieuwe bezetting van de kantine commissie kan voortborduren. De nieuwe ideeën die zij meebrengen en de reeds opgestarte voorbereidingen van de kantinecommissie geeft veel vertrouwen voor het nieuwe seizoen.

 Cruciale vrijwilliger posities

In april is een avond georganiseerd met alle nauw betrokken leden en vrijwilligers van de club. Vanuit de vrijwilligerscommissie is initiatief genomen en regie gevoerd op dit proces. Alhoewel niet alle posities zijn ingevuld, zijn er mooie stappen gezet waarbij binnen de club leden zijn doorgestroomd en nieuwe leden zijn ingestroomd en het, voor het seizoen 2022-2023, de goede kant op gaat. We zien dat het enthousiasme toeneemt en voelen de energie waarbij de verwachting is dat dit, in combinatie met het principe “meer mensen maken lichter werk” en het opknippen van rollen en taken, het steeds makkelijker zal maken om nieuwe vrijwilligers te werven.

Vooruitblik

De belangrijkste doelstelling voor komend seizoen is om de kantine ook daadwerkelijk zo te laten draaien als we voor ogen hebben. Als de voorgenomen plannen slagen, heeft vooral de kantinecommissie hier werk aan om de invulling vorm te geven. De vrijwilligerscommissie zou zich dan langzaam terug kunnen trekken, zo is gezamenlijk afgesproken. Naast het draaiende houden van de kantine willen we komend jaar de scheidsrechtersorganisatie van de grond krijgen. We stellen een actieplan op en gaan hiermee aan de slag.

Als dat is gelukt, kunnen we in de vrijwilligerscommissie wat meer naar het reguliere werk overgaan. Dat betekent;

 • Goed contact houden met leden over invulling van hun vrijwilligerstaken;
 • Aandacht voor vrijwilliger verbeteren (vrijwilliger van de maand, communicatie, enz);
 • Optimale administratie;
 • Bezetting commissies op peil houden;

Bezetting

Van de ondergetekenden gaat Henk Heinhuis plaatsnemen in het hoofdbestuur. Hij wil zijn rol combineren met de vrijwilligerscommissie en komend jaar gaan we ontdekken hoe dit uitpakt. Bij Paul lag de focus het afgelopen seizoen op een studie, die ook dit seizoen nog doorloopt. Zijn bijdrage is daardoor iets meer op de achtergrond en komend seizoen gaat hij de bijdrage proberen te vergroten. Marco blijft volledig inzetbaar. Tessa Noom en Maarten Overwater staan genoemd als degenen die administratieve taken verrichten voor de kantinecommissie. Die administratie overlapt ook met de vrijwilligersadministratie en in die zin, zou je hen dus ook als onderdeel van de vrijwilligerscommissie kunnen zien. Komend seizoen gaan we dat goed indelen. 

Budget

De vrijwilligerscommissie heeft nog geen standaarduitgaven patroon. Dat moet komend seizoen vorm krijgen. De verwachting voor komend seizoen is dat er (ruime inschatting) ongeveer € 1000,- benodigd is. Dat zal gebruikt worden voor bedankjes, promotiemateriaal en één of meerdere vrijwilligersavonden ten behoeve van de werving. Een post die nu nog onderbelicht is, is opleiding. Dit kan heel uiteenlopend zijn. Van leren tappen tot leren fluiten en tot het onder de knie krijgen van SportLink voor de administratie.

We hebben dus mooie plannen in het vooruitzicht en zijn trots op de behaalde resultaten van het afgelopen seizoen. We gaan hier vrolijk mee verder!

De vrijwilligerscommissie

Henk Heinhuis, Paul Verveen, Marco Kuster

Jaarverslag Jeugd Commissie 2022

Afgelopen seizoen

Ook afgelopen seizoen werd nog enigszins beïnvloed door Corona maar gelukkig heeft de competitie maar enkele weken stilgelegen. Er zijn dit jaar weer meerdere teams kampioen geworden en heeft het 1e elftal de Zaanstad Cup gewonnen met heel veel eigen jeugdspelers! Ook de meidenafdeling is gegroeid en inmiddels hebben we zes MO-teams waarmee we samen met RCZ en WSV de grootste MO-afdeling hebben van de Zaanstreek. Qua algehele jeugd staan we met 34 teams net achter SVA en KFC.

We hebben aan het eind van het seizoen nog enkele leuke evenementen voor de jeugd kunnen organiseren zoals de Sporting-SVA Jeugdcup, ouder-kindtoernooi en de voetbaltweedaagse (opgepakt door de Evenementencommissie). Ook zijn we als pilot gestart met 4 extra betaalde techniektrainingen via TC Sports.

Begroting seizoen 2022-2023

Zie bijlage

Bezetting JC 2022-2023

Voor het seizoen 2022-2023 hebben we de volgende bezetting en vacatures:

Voorzitter Daniel van Til
Secretaris Vacant
Scheidsrechter coördinator Vacant
Coördinator Peuters Ramina Rus
Coördinator Mini’s Carola Nijveld
Coördinator JO8 – JO9 Ruud van der Veer
Coördinator JO10 – JO12 Daniel van Til
Coördinator JO13 – JO15 Jurgen ter Horst
Coördinator JO16 – JO17 Maaike van Kempen
Coördinator JO18 – JO19 Raymond van der Laan
Coördinator Meiden Vacant

Actieplan JC 2022-2023

Het komende seizoen willen we de openstaande vacatures graag vervullen zodat we met een volle bezetting de Jeugdcommissie goed draaiende kunnen houden. Met name de rol van coördinator Meiden is een rol die we snel ingevuld willen zien. Alle JO-leeftijdscategorieën hebben voor het eerst sinds jaren weer allemaal een coördinator zodat leiders, trainers en ouders daar weer een direct aanspreekpunt hebben wat de communicatie tussen club en spelers/ouders ten goede zal komen.

Communicatie is een belangrijk punt voor ons. Door duidelijk, consistent en direct te communiceren hopen we dat alle kinderen en ouders weten hoe de club werkt en wat ze kunnen verwachten. Door leiders aan te stellen die dit ook uitdragen binnen het team wordt dat beleid verder versterkt.

Met een goede bezetting kunnen we ook weer wat meer leuke extraatjes organiseren voor de jeugd, hopelijk in goede samenwerking met de nieuw gestarte Evenementencommissie, zoals het John van der Meijden Toernooi. Daarnaast willen we een verdere slag maken op het gebied van trainers (Jeugdtrainerscursus KNVB) en scheidsrechters (opleiden jeugdscheidsrechters). Voor het laatste is het vinden van een coördinator voor de scheidsrechters echter een vereiste.

Juli 2022

Jaarverslag Evenementen Commissie 2022

Seizoen 2021/2021 begon goed. Wij als “nieuwe’’ Evenementencommissie hadden er zin in. Wij kregen direct een eerste mooie proef de Voetbal Tweedaagse. Het organiseren daarvan was voor ons 6e allemaal nieuw. Gelukkig zijn wij hierin fantastisch ondersteund door Peter Hartland, Dennis de Graaf en Ramina Rus. Wij hebben tijdens het organiseren en na afloop echt nog wel wat verbeterpunten voor ons zelf ter sprake gebracht bij de evaluatie hiervan. Wij willen die volgend jaar uiteraard voorkomen. Daarnaast hebben wij gesprekken gehad over wat er van ons verwacht wordt als Evenementencommissie en kijken wij erg uit naar de aankomende evenementen die wij mogen gaan organiseren samen met de club. Wij hopen dit seizoen op veel goeds en plezier mee te gaan mogen maken en te gaan creëren bij onze club! Al met al hebben we er dus enorm veel zin in!

Plan voor komend seizoen

Wij hebben hier wel samen over nagedacht en merken dat we nog een beetje zoekende zijn. Wij willen namelijk als jonge groep eventueel een nieuw evenement gaan creëren maar de prioriteit gaat op dit moment vooral uit naar toch alle evenementen die we hadden weer standaard elk jaar terug te laten komen. Zoals de Voetbal Tweedaagse, De Penaltybokaal, De Sponsorloop, en het John van der  Meijden toernooi. Ook hebben wij al overlegd dat we rond oud en nieuw weer een aantal wedstrijden binnen de club zelf willen organiseren. Dat hebben we natuurlijk al eens vaker gedaan maar door Corona ging dat de laatste jaren niet door. Nu dat allemaal weer kan lijkt het ons leuk om dat dit jaar weer op te gaan pakken. Aangezien het doel van ons toch ook zeker is Sporting Krommenie nog gezelliger te gaan maken zowel buiten als binnen het veld. Daarin kunnen wij als club nog wel wat stappen gaan maken vinden wij! Over een algemeen nieuw evenement zijn er op dit moment nog geen concrete plannen. Zoals eerder vermeld willen we alles weer goed laten verlopen  en misschien nog wel beter, zoals dat voorheen altijd ging!

 

1 september 2022

De commissie bestaat nu uit de volgende leden:

Mats Pirovano
Finn Lok
Wessel Franken
Matthijs Franken
Tim van Os

Jaarverslag Accomodatie Commissie 2022

Het jaarverslag is hier te vinden

Jaarverslagen Commissies 2019

Voor de algemene ledenvergadering dient elke commissie zijn jaarverslag in. Deze zijn hieronder te vinden

Jaarverslag Technische Commissie 2019

Het seizoen 2018/2019 is op technisch vlak goed verlopen. De afgelopen jaren zijn er een aantal keuzes gemaakt waar de resultaten langzaam zichtbaar worden. Denk daarbij aan zaken als de samenstelling van de TC, het aanstellen van Jordi van Beek, de kwaliteitsverbetering van de gehele trainersstaf en de opsplitsing van de onder en bovenbouw. Het grootste resultaat is natuurlijk de promotie van het 1ste naar de 3de klasse, maar er zijn ook kleinere resultaten geboekt die voor de club net zo belangrijk zijn. Denk daarbij aan het Jan Heijne die zich nadrukkelijk bezig houdt met de trainers van de niet selectiegroepen waardoor er meer aandacht is voor deze trainers en de rekrutering van nieuwe trainers, de diverse selectieteams die inmiddels hoofdklasse spelen en zich goed handhaven, het indelen van het 2de in de 3de klasse en inmiddels bovenaan staat, een derde selectieteam en een zaterdag 2 vriendenteam.

Er is echter ook nog een aantal zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Denk daarbij aan het uitvoeren van het door Jordi van Beek opgestelde technisch plan, het selectiebeleid en ook het vinden van goede trainers. Deze zaken staan in 2020 hoog op de agenda van TC en we hopen hier stappen in te kunnen maken.

Kortom, er is nog veel werk te verzetten en daar heeft de TC veel zin in!

Jaarverslag Kantine Commissie 2019

Weer een bewogen seizoen voor de kantinecommissie met wat verandering en personele wisselingen welke lang niet altijd zichtbaar zijn geweest voor de leden. Zo wordt de inkoop nu door Jos Neeft gedaan en niet meer door Frits Kuijs en is een App in gebruik genomen om de kantinebezetting beter rond te krijgen. De App werkt wel maar is nog niet zalig makend om het zo maar eens te zegge. Tevens wordt er nog gewerkt aan het op orde krijgen van de voedselveiligheid. Niet dat het nu een rommeltje is er niet veilig maar wel dat de regelgeving wat registraties betreft zijn veranderd en dat geeft nogal wat werk.
Ook waren er weer de jaarlijks terug kerende leuke activiteiten zoals o.a. de nieuwjaarreceptie, het familietoernooi, de voetbal2daagse en het E en F toernooi. Allemaal prima verlopen.
De opbrengst was ongeveer zoals verwacht maar wordt door de penningmeester verder toegelicht. De commissie blijft nog bezig met wat verandering zoals het gezonder maken van de kantine waarbij we het assortiment wat aan het veranderen en aan het verminderen zijn.

Namens de kantinecommissie Ben van der Maat

Jaarverslag Evenementen Commissie 2019

Sinterklaas

Na een paniekerig begin omdat sinterklaas ziek was hebben we een sinterklaas kunnen regelen via alle lijnen die we op dat moment beschikbaar hadden.

Gelukkig hebben de kinderen ( 83 )daar niets van gemerkt. Het was een middag met veel spelletjes en natuurlijk ook zwarte pieten. Spijkerpoepen, spekhappen,leeuwtjeprik en noem maar op.
We kunnen wel zeggen een geslaagde middag kinderen gingen allemaal met een lach en volle buik naar huis

FIFA

Fifa toernooi, de organisatie stond als een huis. Het evenementenburo waarmee we werkten was er op voorbereid maar helaas waren er te kort deelnemers. Ondanks dat was het een prachtige middag met een prima winnaar.

Penaltybokaal

De penaltybokaal ging als van ouds met de voorrondes op de training en de finales voor en in de rust van het eerste. Er waren in totaal 8 finale rondes met 24 deelnemers. Alle finalisten kregen een beker als herinnering.

Voetbaltweedaagse – V2D

De voetbal 2 daagse was dit jaar weer een succes met 128 deelnemers. Het weekend bestond uit sport en spel. De meeste deelnemers bleven ook slapen in de kleedkamers of in een eigen meegenomen tent. Ook konden we niet zonder alle ouders die ons geholpen hebben b.v. als spel- of teamleider en hulp in de kantine. Het was een geslaagd weekend en hebben weer zin in de volgende!

Jaarverslag Sponsor Commissie 2019

Seizoenverslag 2018/2019 Sponsorcommissie
Jan Leeuwerink, Robrecht Bakker, Nico Half, Han van Soest, Johan de Meij

Wanneer je het jaarverslag van het seizoen 2017/2018 leest, wordt je gepakt door het enthousiasme. Met dit gevoel is de sponsorcommissie op pad gegaan om dit over te brengen op bestuur, clubleden, bestaande en nieuwe sponsoren.
Bij bestaande sponsoren hebben we soms wat moeite moeten doen om ze aan boord te houden. Dat we dit met veel plezier hebben gedaan spreekt voor zich. Veel nieuwe sponsoren hebben we laten zien dat Sporting Krommenie een mooie vereniging is, die voor hen een toegevoegde waarde kan zijn. Het kan ook ziijn dat de sponsor zich heeft laten leiden door zijn gevoel van maatschappelijk ondernemen.

Wat de motivativering ook is geweest, we zijn blij met hun bijdrage in geld of natura.
Bij het terugkijken op het seizoen kunnen we dus vaststellen dat wij vinden dat het een succesvol seizoen is geweest. Mede dankzij de vrijwilligers die ons terzijde hebben gestaan bij de realisatie van de werkzaamheden. Ook mogen we de inspanningen van de Vrienden van Sporting Krommenie niet vergeten.

 1. Wat waren de doelen die we ons gesteld hebben:
  • –  Inventarisatie van het sponsorbeleid en de uitvoering.
  • –  Banden met de bestaande sponsoren “aantrekken”.
  • –  Nieuwe sponsoren door middel van reclameborden.
  • –  Het “vinden” van één of meerdere Hoofdsponsoren.
  • –  Nieuwe media vinden voor sponsoring, zoals een LED sorebord.
  • –  Een “omzet” doel van € 32.000,00
 2. Welke doelen hebben we bereikt:
  • –  Inventarisatie is afgerond en aan de uitvoering wordt nog gewerkt.
  • –  Diverse bijeenkomsten en gesprekken met sponsoren georganiseerd.
  • –  15 nieuwe bord sponsoren.
  • –  Zaanse Mayonaise, Kuijs Reinder Kakes, Multitubes en HVMS als Hoofdsponsoren.
  • –  Sponsoring in natura met een geschatte waarde van € 23.000,00 zoals daar zijn Coop koffiebekers, Bamboo

   plantenbakken, Jansen Hoveniers planten, M-Line welkom en tot ziens borden, geschenken Jubileumfeest en

   LED scorebord met aansluitmateriaal en nog een aantal kleinere bijdragen.

  • –  Een “omzet” die met twintig procent het doel overschrijdt. Een verdubbeling ten opzichte van 2017/2018.
 3. Doelen seizoen 2019/2020:
  • –  Meer en ander contact met onze sponsoren, denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken.
  • –  Minimaal 10 nieuwe sponsorborden.
  • –  Nieuwe vlaggenmasten en deze voorzien van banieren.
  • –  Sporting bord voor teamfoto’s aan de zijkant van de kleedkamers.
  • –  Mogelijkhedenvan shirt sponsoring uitbreiden.
  • –  Professionalisereing van de PR en communicatie met behulp van soial media en de website.
  • –  Optimaliseren en centraliseren van de Sponsoradministratie.

   Toekomst Sponsorcommissie.

   Hoe zien wij de toekomst van de Sponsorcommissie en Sporting Krommenie?
   We streven ernaar een stabiele inkomstenbron te kunnen zijn voor de vereniging. Zelf hebben we hier nog wel onze gedachten over. Wanneer u als Sporting Krommeniëer nog ideeën en suggesties heeft laat het ons weten en stuur een mail naar
   sponsorcommissie@sportingkrommenie.nl of schiet één van onze commissie leden aan.

Jaarverslag Communicatie 2019

Inleiding

De informatievoorziening van Sporting Krommenie wordt beter. Club.TV, Club.Website, Club.App zijn allemaal beschikbaar. We beschikken over een cloud waar iedereen zijn/haar documenten kan opslaan, zodat ook anderen erbij kunnen. Alle informatie op één plek is mogelijk, zodat geen ruis ontstaat over leden- en financiële administratie. Er moeten nog wel veel stappen worden ondernomen, voordat alle mogelijkheden optimaal worden benut.

Wat hebben we bereikt?

Het afgelopen jaar is op digitaal vlak vooral een geweest van consolidatie. Datgene wat we hebben, is met kleine stapjes verbeterd. De rede dat de vooruitgang minder groot is geweest dan gehoopt, heeft te maken met de beschikbare capaciteit. Vanuit deze commissie is een deel van de capaciteit richting de vrijwilligerscommissie gegaan. Daarnaast heeft ook de installatie van het nieuwe scorebord de nodige aandacht vereist.

Dit seizoen is een document opgesteld met alle systemen waar Sporting Krommenie over beschikt. Dit document is nodig, omdat ook software moet worden bijgehouden. Denk aan updates, wachtwoorden en simpelweg nieuwe inhoud. Ook moet bekend zijn, wie er verantwoordelijk is voor de betreffende software.

De website trok ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar. In het afgelopen jaar werd de website gemiddeld 127x per dag bezocht. 58% van de mensen bezoekt de website via zijn telefoon. 28% doet dit via de desktop en de overige 14% bezoekt de website via de tablet.

Waar willen we naar toe?

Informatievoorziening en digitalisering is een commissie, die ondersteunend is aan alle andere commissies. Het moet het werk in alle andere commissies gemakkelijker maken. Daarvoor is nodig dat is elke commissie op zijn minst 1 iemand aanwezig is, die affiniteit heeft met de digitale mogelijkheden en zich daar ook voor wil inzetten. Het is dus van belang een stuk organisatie op te tuigen rondom de systemen. Vastlegging van deze organisatie is daarbij ook een doel. Als we dat goed voor elkaar hebben, kunnen we de digitalisering naar een hoger plan brengen.

Veel mensen vinden systemen ‘moeilijk’ of ‘eng’. Het gaat simpelweg veel tijd kosten voordat iedereen bekend is met de mogelijkheden én die zelf gaat toepassen. De app is in ieder geval toegankelijk, maar het gebruik is nu slechts tussen de 55% en 75% van alle leden. Het streven is 100%.

App-gebruik betekent dat leden hun mailadres juist in het systeem hebben staan en dat is goed voor de ledenadministratie. Het komt namelijk nog steeds voor dat leden niet of nauwelijks bereikbaar zijn. Voor de leden is de app helemaal een uitkomst, aangezien er veel informatie in te vinden is , zoals wedstrijden, trainingen, vrijwilligerstaken, sponsoren, favoriete teams en nieuws.

Ambities

De bezetting van de commissie is op dit moment 2 man. 1 persoon plaatst dagelijks content en 1 richt zich wat meer op de grote lijnen. Om met elke commissie in gesprek te gaan en de meerwaarde van de systemen te laten zien, zullen afspraken moeten worden gemaakt. De huidige bezetting zorgt ervoor, dat dit wat minder snel gaat, dan gewenst, maar ook met een kleine bezetting, kun je altijd ambities uitspreken en hieraan werken. De ambities zijn:

 • –  De commissie uit te breiden tot 5 man. Daarbij zou ook een communicatiedeskundige vallen;
 • –  Hogere bezoekersaantallen van de website;
 • –  Wekelijks nieuwsberichten op sociale media;
 • –  Mooie wedstrijdmomenten, direct op club tv;
 • –  Meer schermen in de kantine met sponsoren;

 • –  Betere bewustwording van digitale mogelijkheden;
 • –  Meer modules van SportLink aanschaffen om het werk te vereenvoudigen;
 • –  Alles gevonden binnen 60 seconde! Denk hierbij aan taakomschrijvingen, draaiboeken, definanciële positie van de club, leden enz.
 • –  Fanshop;De bovenstaande ambities zullen deels ‘vanzelf’ worden ingevuld. SportLink werkt ook continu aan verbetering. Zo is in de app al te zien wat bijvoorbeeld de beste en de slechtste tegenstander is geweest in de afgelopen tijd, aan de hand van statistieken. Het zal in de toekomst ongetwijfeld mogelijk zijn om ook persoonlijke statistieken van spelers te zien. De ‘fun’ factor wordt een hele belangrijke. In de app is het nu ook mogelijk iets te melden over sportiviteit.

  Planning

  Ten opzichte van vorig seizoen zijn er geen spectaculaire veranderingen

2018/2019

 • –  Extra schermen in kantine;
 • –  Hogere dynamiek op sociale media;
 • –  Sponsoren vastleggen in SportLink;
 • –  Voorstel digitaal vergaderen;
 • –  Starten pilotbardiensten (in de systemen en organisatorisch);
 • –  Uitbreiding vrijwilligers in commissie;
 • –  Vrijwilligersmodule testen onder de leden;
 • –  Gesprekken met commissies over mogelijkheden;
 • –  Document informatievoorziening
 • –  Module trainingen aangeschaft, ingericht2019/2020
 • –  Commissie opleiden in app-gebruik;
 • –  Aantal commissieleden uitbreiden;
 • –  Extra schermen in kantine;
 • –  Hogere dynamiek op sociale media;
 • –  Sponsoren vastleggen in SportLink;
 • –  Boekhouding vastleggen in SportLink
 • –  Voorstel digitaal vergaderen;
Jaarverslag Vrijwilligers Commissie 2019

Inleiding

Sinds vorig seizoen heeft Sporting Krommenie een nog niet officieel benoemde vrijwilligerscommissie. Deze commissie bestaat uit een verzameling mensen, die bij elkaar gekomen zijn vanuit de andere commissies. Het vrijwilligerstekort is namelijk overal merkbaar. Ook in de vrijwilligerscommissie zelf. Meer vrijwilligers, betekent minder werk per persoon en de kwaliteit van het geboden werk gaat omhoog. De vrijwilligerscommissie probeert structuur aan te brengen in het werven van vrijwilligers. Je kunt een avondje alle leden gaan bellen, maar zonder duidelijke opvolging heeft zo’n eenmalige actie geen zin.

Wat hebben we bereikt?

Naast persoonlijke benadering is het belangrijkste en vaak onderschat voor vrijwilligerscoördinatie een goede administratie. Dat kan nu veel gemakkelijker met SportLink en de votbal.nl app.

Vorig jaar hebben we de pilot bardiensten ingericht. Via de app konden mensen zich aanmelden en na de eerste oproep, waren dat er direct 60. Deze mensen hebben allemaal met veel plezier een bardienst gedraaid. Dit jaar hoopten wij opnieuw op een massale stroom aanmeldingen. Helaas is dat niet het geval gebleken. Het voordeel is wel, dat we de mensen die vorig jaar hebben gestaan weer opnieuw kunnen benaderen. Dat is al winst. Wanneer men zich zelf via de app zou inschrijven, zou dit enorm veel werk schelen. Daar zal dus nog communicatie voor nodig zijn.

Voor nieuwe leden hebben we op dit moment de verplichting dat ze zich direct opgeven voor een vrijwilligerstaak. Indeling op een tijdstip moet daarna wel nog gebeuren.

Door het bestuur is afgelopen jaar besloten de vrijwilligersdiensten nog niet verplicht te stellen. Wel kunnen we precies zien wie wel of geen taak heeft verricht. Er zijn teams die van alles eisen binnen de club, maar zelf niet of nauwelijks iemand beschikbaar stellen voor een vrijwilligerstaak. Met deze teams zullen we in gesprek moeten.

Waar willen we naar toe?

Binnen de vereniging komt elk jaar hetzelfde werk steeds weer terug. Als we hier kleine draaiboekjes voor hebben klaar liggen, dan kan iedereen op elk gewenst moment instappen en taken overnemen. Voor de vrijwilligers hopen we elk jaar aan het begin van het jaar de taken, de bijbehorende coördinatoren en de indelingen op tijdstip van de vrijwilligers aan het begin van het jaar compleet te hebben.

Tot nu toe worden alle gaten altijd gedicht. Men voelt daardoor niet, dat er daadwerkelijk problemen zijn met te weinig vrijwilligers. Misschien wordt het wel een keer tijd een wedstrijd af te gelasten, wegens een gebrek aan een scheidsrechter of een ochtend de kantine dicht te houden. Zonder die signalen voelen de leden het probleem niet. Een oproep op de website wordt per dag door 127 mensen gelezen. Dit zijn veelal dezelfde mensen en waarschijnlijk zijn dit voornamelijk degenen die al iets doen voor de club. Dat moet dus anders. Persoonlijke benadering is belangrijk, maar dat kan alleen als vanuit meerdere commissies mensen persoonlijk gaan worden benaderd. Een vrijwilligerscommissie kan dit niet alleen.

Ambities

De ambitie is om elke taak dubbel bezet te hebben. Met het huidige tekort aan vrijwilligers lijkt dat een utopie, maar het gaat er juist om dat we mensen duidelijk maken, dat als meer mensen zich aanmelden er minder geregeld hoeft te worden. Bij het werven van mensen en iemand twijfelt, dan kan je diegene misschien over de streep trekken, door te melden dat hij maximaal drie uur hoeft te staan en altijd achtervang heeft, bij ziekte of iets dergelijks. Als je dat bij alle mensen zo regelt, ontstaat er een hele solide organisatie. Het nadeel is dat dit heel veel tijd kost, maar als het eenmaal loopt, dan heb je ook iets waar je verder op kunt bouwen.

Planning 2018/2019

11 oktober 2019

 • –  Taakbeschrijvingen bardienst
 • –  Start pilot bardienst
 • –  Vrijwilligers app ingeregeld
 • –  Speeldagcoördinatie via voetbal.nl app2019/2020
 • –  Commissie opleiden in vrijwilligers app;
 • –  Commissies hulpmiddelen bieden bij werven vrijwilligers;
 • –  Coördinatoren aanstellen voor diverse taken;
 • –  Alle vrijwilligerstaken beschreven;
 • –  Communicatieplan vrijwilligers;
Jaarverslag Jeugd Commissie 2019

Historie

De Jeugdcommissie is in oktober 2013 opgericht en sindsdien onderdeel van de organisatiestructuur van Sporting Krommenie. Zij stelt zich ten doel haar jeugdleden de gelegenheid te bieden de voetbalsport met plezier te beoefenen zowel in prestatieve als recreatieve zin.

Huidige structuur

De huidige Jeugdcommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een zeven leden die zich bezig houden met diverse taken. De Jeugdcommissie en het hoofdbestuur hebben elkaar het afgelopen jaar gevraagd en ongevraagd van adviezen voorzien in deze. Ook heeft de Jeugdcommissie periodiek overleg gevoerd met overige commissies of sleutelpersonen binnen Sporting Krommenie om zo beleid af te stemmen, te ondersteunen en/of mee te denken wat betreft de jeugd. Dit betreft onder meer de Technische commissie, de Sponsorcommissie, de Evenementencommissie, de Scheidsrechterscommissie en de werkgroep Respect.

Werkzaamheden jeugdcommissie

Om een beeld te geven van de werkzaamheden die het afgelopen jaar op ons pad zijn gekomen, volgt hieronder een willekeurige opsomming van zaken:

 • periodiek commissie-overleg m.b.t. jeugdzaken en het onderhouden van contact met andere commissies en het fungeren als aanspreekpunt voor het hoofdbestuur;
 • redactie jeugd introductieboekje;
 • communicatie binnen en buiten de vereniging m.b.t. de Jeugdafdeling;
 • het opstellen van een financiële begroting voor de Jeugdwerkzaamheden voor het komende

  begrotingsjaar, het bijhouden van de uitgaven en het afleggen van verantwoording aan het

  hoofdbestuur;

 • het voeren van het secretariaat, notuleren en het uitwerken van verslagen;
 • het aanstellen en het aansturen van de jeugdcoördinatoren;
 • informatievoorziening naar leiders en trainers;
 • aanspreekpunt voor jeugdleiders, jeugdcoördinatoren en ouders;
 • onderhouden van contacten met de KNVB;
 • in samenwerking met de KNVB, het organiseren van de cursus Jeugd Voetbal Trainer Coach

  (JVTC) die in het voorjaar van 2019 heeft gedraaid. Hierbij hebben 17 trainers\coaches de

  cursus met goed gevolg doorlopen;

 • communicatie met/over AZ-voetbalschool;
 • aansluiten bij het voorzittersoverleg en het hoofdbestuur;
 • in samenwerking met de evenementencommissie, het organiseren van het John v.d.

  Meijdentoernooi van 22 juni 2019. Hierbij hebben wij, dankzij sponsorbedragen, 8 doelen

  kunnen aanschaffen;

 • in overleg met het wedstrijdsecretariaat, het ondersteunen van – en het coördineren van

  (oefen)wedstrijden;

 • er op toezien dat de indeling van de jeugdelftallen voor het aankomende seizoen, in overleg

  met de trainers en de coördinatoren, in juni zijn afgerond (uitgezonderd selectie);

 • in overleg met de evenementencommissie (ondersteuning bij): het organiseren van speciale

  activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de herfstweekactiviteiten, activiteiten rondom jeugdkampioenschappen, activiteiten rondom speciale trainingen/clinics, de seizoenafsluitingen, de penaltybokaal en de voetbaltweedaagse;

 • aandacht voor – en het laten muteren van de website daar waar het de Jeugd betreft;

page1image1046506800 page1image1046506992 page1image1046507280

 • de bewaking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zorgt nog steeds voor de nodige aanpassingen in de registratie en de omgang met de gegevens van spelers en hun ouders;
 • Het werven van jeugdscheidsrechters en de ondersteuning van de scheidsrechterscommissie;
 • de bemiddeling bij conflictsituaties in- en rondom de velden;
 • de organisatie van het kampioenenbal van 14 juni 2019 waarbij 4 kampioensteams werden

  gehuldigd.

 • de organisatie van de Mini Champions League, huidige deelnemers: Saenden, SVA, VVA,

  Westzaan en Sporting Krommenie;

 • miniteams hebben voor het eerst met veel succes meegedaan aan externe toernooien bij

  Castricum, Uitgeest en Ilpendam;

 • het organiseren van de ouder- kindwedstrijden van 17 en 19 juni 2019;
 • ondersteuning in de planning en organisatie van de zaterdag speeldagcoördinatoren;
 • het, in samenwerking met AZ, organiseren van de aktie om leden met hun familie, vrienden

  en kennissen, op 1 december 2018, de eredivisiewedstrijd AZ-Willem II te laten bezoeken.

  Hierbij werden ruim 130 kaarten verkocht waarbij € 1 per kaart werd gestort in onze clubkas;

 • de Grote Club Actie heeft een recordbedrag opgebracht van € 3523,80;
 • er is het afgelopen jaar een strenger inningsbeleid gevoerd m.b.t. achterstallige

  contributie. De jeugdcoördinatorern hebben de penningmeester hierbij ondersteuning verleend.

  Ambities voor het seizoen 2019-2020

  Naast zaken die we opgepakt hebben, ligt er uiteraard nog genoeg om verder uit te werken:

 • De organisatie van een vervolgcursus JVTC in samenwerking met de KNVB;
 • het vinden van speeldagcoördinatoren en jeugdscheidsrechters,
 • het verbeteren van de ouderbetrokkenheid en spelersbetrokkenheid gericht op het fluiten

  van wedstrijden, het draaien van kantinedienst en vele andere vrijwilligerstaken;

 • ouders en kinderen beter voorbereiden op de overstap van de mini’s naar de JO-8

  Tot slot

  Voetbal is een populaire sport en ons mooie sportcomplex zorgt nog steeds voor een grote aantrekkingskracht op de jeugd uit Krommenie en de omliggende dorpen.
  De jeugdafdeling van Sporting Krommenie is nog steeds groeiende en het zal weer de nodige improvisatie vereisen om dit in goede banen te leiden met alle betrokkenen.

  Helaas verliezen we ook soms zeer betrokken vrijwilligers. Het is ook goed om vast te kunnen stellen dat er veel enthousiaste mensen aanhaken, naast de betrokken trainers en vrijwilligers die onze vereniging al rijk is.

  Krommenie, 30-10-2019

  André van Meerendonk Secretaris JC