Volgende wedstrijd

        
 sporting krommenie logo

Sportprofiel

SportingKrommenieVoorkant

Stage formulier

stagiaire gezocht G6SS

Blessureformuliervrijbewegen sportingbord 2 1 page1

az logo 1ster

 lid worden

Formulier
Seizoen
Formulier
Aanmeldingsformulier lidmaatschap seizoen 2016-2017 Vanaf heden digitaal
Mutatieformulier seizoen 2016-2017 Vanaf heden digitaal

Voorwaarden lidmaatschap Sporting Krommenie
   
“Spelende, werkende en niet-spelende leden verplichten zich genoegen te nemen met de besluiten welke op de Algemene Ledenvergadering zijn genomen, ook al zijn zij daarbij niet aanwezig geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering daarvan mee te werken”.

Beëindiging/wijziging lidmaatschap
Opzegging c.q. wijziging van het lidmaatschap dient voor 31 mei van het lopende verenigingsjaar te geschieden via het mutatieformulier, met een inachtneming van 4 weken opzegtermijn. Een opzegging moet dus uiterlijk 7 mei in ons bezit zijn. Het lidmaatschap eindigt/wijzigt alsdan tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd/gewijzigd.

Indien een opzegging of wijziging via het mutatieformulier na 7 mei van het lopende verenigingsjaar wordt ontvangen, is het betreffende lid verplicht 50% van de contributie over het daaropvolgende verenigingsjaar te betalen.
Wordt een opzegging/wijziging van het lidmaatschap via het mutatieformulier na 1 september van het lopende verenigingsjaar ontvangen dan is het lid
verplicht de volledige contributie over het dan geldende verenigingsjaar te betalen. Opzegging of wijziging van het lidmaatschap aan andere functionarissen dan via het mutatieformulier worden niet geaccepteerd. Alle gevolgen, die voortvloeien uit handelingen, die in strijd zijn met dit artikel zijn geheel voor rekening van betrokkene.

Het lidmaatschap geldt voor een vol verenigingsjaar, doch het bestuur is bevoegd een tussentijdse schriftelijke opzegging via het mutatieformulier in de loop van het verenigingsjaar te aanvaarden, indien het lid door bijzondere omstandigheden geen lid meer kan blijven. Het lidmaatschap met de daarbij behorende rechten en plichten eindigt dan op de laatste dag van de maand, waarin het bestuur de betrokkene heeft medegedeeld de tussentijdse opzegging te aanvaarden.

Contributie
Indien u zich in de loop van het seizoen aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. De inning van de contributie is in handen van clubcollect. Betaling in termijnen is mogelijk.

Verplichtingen
Door toetreding als lid van Sporting Krommenie, onderwerpt u zich aan de KNVB reglementen en aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Sporting Krommenie. Spelende leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden t/m 14 jaar worden verplicht iets voor de vereniging te doen. Deze taken worden door het bestuur of een commissie ingedeeld. Alles is ook te lezen in het vrijwilligers beleid welke te vinden is op de website en op te vragen bij de secretaris
Bij niet opkomen volgt een sanctie, zoals vastgesteld in de buitengewone ledenvergadering van 16 juni 2011.

Wijzigingen van gegevens (adres, telefoon etc.) en opzeggingen dienen via het mutatieformulier bij de secretaris te worden doorgegeven! 

FACEBOOK

meidenvoetbal facebook      spk facebook
Facebook volg ons       Facebook volg ons